Barns medvirkning og demokrati i barnehagen - Arendal kommune

Barns medvirkning og demokrati i barnehagen

§3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste:
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og i saker som gjelder dem selv. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn (Barnehageloven og forskrifter 2023).

I våre barnehager skal barn oppleve at

 • De blir hørt og lyttet til uavhengig av kommunikasjonsevne og språklige ferdigheter
 • De får øvelse i å kunne reflektere å ytre sin mening
 • De får ansvar gitt av kloke og ansvarsfulle voksne
 • De kan være trygge på å vise egne følelser
 • De kan gjøre egne valg i hverdagen
 • De er del av et inkluderende fellesskap
 • Medvirkning er tilpasset alder, erfaringer og individuelle forutsetninger

Kjennetegn

 • Vi ser barn som gir utrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet
 • Vi ser barn som deltar og blir hørt uavhengig av kommunikasjonsevne
 • Vi ser bruk av ulike typer samtaler der barn får anledning til å fortelle, undre seg og stille spørsmål
 • Vi ser barneevalueringer
 • Vi ser barn som deltar i planlegging og vurdering av barnehagens hverdag

I våre barnehager skal vi ha 

 • Ansatte som er nærværende og påloggede i samspill med barna
 • Ansatte som ser, lytter og samtaler med barna
 • Ansatte som er bevisste på barns medvirkning i sitt arbeide
 • Ansatte som involverer barna i det som skjer i hverdagen
 • Ansatte som ikke overlater et ansvar til barna de ikke er rustet til å ta
 • Ansatte som har kunnskap og tiltro til barnas egen kompetanse
 • Ansatte som gir barna mulighet til å øve seg på å ytre sine meninger