Barnehagenes verdigrunnlag - Arendal kommune

Barnehagenes verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

(Rammeplanen s. 7).

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene

(Barnehageloven §1).

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse (Rammeplanen s. 7).

 

Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom for alle 

 

  • En god barndom gjør barn til aktive deltagere i samfunnet, og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. I barnehagen skal barna oppleve å være i et mangfoldig fellesskap, samtidig som hensynet til enkeltindividet skal ivaretas. 
  • Barna skal være deltakere i demokratiske prosesser preget av medvirkning, å dele, ta hensyn, vente på tur, lytte til, delta, bli hørt 
  • En trygg barnehage med kvalifiserte, omsorgsfulle, tilstedeværende og varme voksne - en barnehage der barna skal ha en barndom preget av lek, læring, medvirkning og latter 
  • En barnehage som er med på å skape et mer bærekraftig samfunn der barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.