Barnehagenes verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

Barndommen har en egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Personalet har ansvar for å bidra til utvikling og progresjon i møte og samspill med barna.

Vår visjon: Med rom for alle – og blikk for den enkelte

  • En god barndom gjør barn til aktive deltagere i samfunnet, og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv
  • I barnehagen skal barna oppleve å være i et mangfoldig fellesskap, samtidig som hensynet til enkeltindividet skal ivaretas. Barna skal være deltakere i demokratiske prosesser preget av medvirkning, å dele, ta hensyn, vente på tur, lytte til, delta, bli hørt
  • En trygg barnehage med kvalifiserte, omsorgsfulle, tilstedeværende og varme voksne - en barnehage der barna skal ha en barndom preget av lek, læring, medvirkning og latter