Barnehagenes verdigrunnlag

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.(jf. § 104 Grunnloven)

 

Vår visjon: Med rom for alle – og blikk for den enkelte 

 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.( jf. rammeplanen for barnehager)

  • En god barndom gjør barn til aktive deltagere i samfunnet, og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. I barnehagen skal barna oppleve å være i et mangfoldig fellesskap, samtidig som hensynet til enkeltindividet skal ivaretas. 
  • Barna skal være deltakere i demokratiske prosesser preget av medvirkning, å dele, ta hensyn, vente på tur, lytte til, delta, bli hørt 
  • En trygg barnehage med kvalifiserte, omsorgsfulle, tilstedeværende og varme voksne - en barnehage der barna skal ha en barndom preget av lek, læring, medvirkning og latter 
  • En barnehage som er med på å skape et mer bærekraftig samfunn der barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.