Gode bomiljø og møteplasser

Bolig og bomiljø er ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. Ved å bo godt og trygt fremmes mulighetene for å kunne stå ut et utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og ta vare på egen helse.

Lokalsamfunn som har helsefremmende effekt, kjennetegnes av at det er lagt til rette for sosiale møteplasser og at de har en fysisk utforming som bidrar til trygghet, fysisk aktivitet og deltagelse. Slike samfunn fremmer identitet og tilhørighet som i sin tur vil bidra til mer attraktive og trygge lokalsamfunn med større grad av sosial støtte og bærekraft i nærmiljøene.

Mål

Kommunens innbyggere skal oppleve å ha et differensiert boligtilbud uavhengig av sosioøkonomisk status og funksjonsevne. Nærmiljøene skal ha kvaliteter som fremmer fysisk og psykisk helse gjennom gode møteplasser og infrastruktur. Adkomst til rekreasjonsområder skal være trygge og tilgjengelige.

 

Kommunen vil derfor:

  • Tilby gode møteplasser inne og ute
  • Tilby differensierte boliger for alle - øke antall leiligheter betydelig
  • Utvikle eksisterende boligområder som fremmer aktivitet
  • Legge til rette for at velforeninger kan disponerer egnede arealer til sosiale aktiviteter/møteplasser. For eksempel fotballøkker, vinteropplag for båter, gapahuk i tilknytning til turområder, akebakker m.m.

Tjenesteutvikling

  • Gi tilgang til servicetilbud i nærmiljøet

Ressursmobilisering

  • Utvikle lokaldemokratiet ved å bruke velforeninger i større grad som høringsinstans. Alle velforeninger som ønsker det får en kontaktperson i kommunen.

Dette gjør vi

På bloggen Innovasjon Arendal skriver vi om det vi gjør for å skape gode bomiljø og møteplasser.
Fant du det du lette etter?