Turveiene i bymarka øst er nå offisielt åpnet

Se turveiene i vår kartløsning

Turveier i bymarka

Vi skal lage turveier i Arendal bymark øst. Turveiene skal gi alle innbyggere lett tilgang til bymarka.  

Når

Arbeidet startet i februar 2019. Alle turveiene skal være ferdige innen oktober 2021. 

Hvordan

Vi åpner turveiene etterhvert som de blir ferdige. Mens vi jobber vil det se ut som et anleggsområde, men det vil bli fint til slutt. Vi vil at du skal være trygg når du er i bymarka mens vi jobber. Respekter derfor anleggskilt og gjerder. 

Tidslinje

September 2021 - Ordføreren har klippet snora

Tirsdag 28. september 2021 ble de nye turveiene i bymark øst offisielt åpnet av ordfører Robert C. Nordli. 


Prosjektet blir ferdigstilt innenfor budsjettet på 53 millioner kr. Nye Veier har bidratt med 40 millioner i budsjettet og resten er tippemidler. 


Lys er på plass i nesten alle lysløypene.  Den siste strekningen opp mot Nesheim får lys i løpet av oktober. Vi trenger også tiden fram til forsommeren 2020 for å få på plass alle skiltene. I mellomtiden vil det bli satt opp midlertidige skilt noen steder i for at man skal vite hvor man er. 

Kart som viser turveiene og parkeringsplasser i bymarka øst 


 

November 2020 - status for arbeidet med turveier

Trase 1

Traseen er ferdig grovplanert.

Trase 2

Det gjenstår 6-700 meter før det er rundt og ferdig grovplanert. Mastefundamenter og kabelgrøfter er ikke påbegynt. 

Trase 3

Traseen er ferdig grovplanert. Mastefundamenter og kabelgrøfter er ikke påbegynt.

Trase 4

 Her er arbeidet godt i gang. Det er laget 550 meter med ca 2 meter bred tursti.

Trase 5

Arbeidet har ikke startet. 

Trase 6

Traseen er ferdig grovplanert, mastefundamenter og kabelgrøfter er ferdig.

Trase 7

Traseen er ferdig grovplanert, mastefundamenter og kabelgrøfter er nesten ferdig.

Trase 8

Arbeidet er godt i gang. Ferdig grovplanert 4-500 meter, mastefundamenter og kabelgrøfter er ikke påbegynt.

Status for turveier i bymarka - november 2020. 

November 2019: Nå kan du ta deg en tur

Nå kan du ta deler av turveiene i bruk. På strekninger som er merket med oransje farge i kartet er det nå grovplanert. Selv om det gjenstår noe arbeid på disse strekningene, går det fint an å gå der. Det kan være anleggstrafikk der, så vær forsiktig. Det har ikke kommet opp lys enda.

Den gule streken er eksisterende lysløype. Vi har fjernet sperringer som var satt opp tidligere. Tre av lyspunktene i Birkenlundløypa er midlertidig satt ut av drift. 

Den grønne streken viser turveier som ikke er ferdige. Her må du være forsiktig og holde deg unna områder hvor det pågår arbeid. De to sløyfene ved Mjåvann og Fisketjenn blir først påbegynt høsten 2020. 

     

September 2019: Vi beveger oss inn i lysløypa

Anleggsarbeidet beveger seg i september 2019 inn i deler av eksisterende lysløype. Det skjer på strekningen fra Bjørnebotjern forbi Fossbekk og til et punkt nær den nye tilførselsveien mellom Krøgenes og Longum. Vi ber deg om ikke å gå inn i områder hvor det pågår arbeid. Velg gjerne alternative stier. På kartet ser du hvor vi har satt opp sperringer inn i anleggsområdet. 

Gule streker er eksisterende lysløype med firkant som markerer sperring.

14. februar 2019: Arbeidet har startet

SO-anlegg starter med byggingen av turveier den 14. februar. I første omgang skal de jobbe på trasé 1 (fra Alvika til eksisterende vei mot Saltrødtjern), 8a og 6, samt etablere parkeringsplass i Alvika. Vi ber turgåere om ikke å gå inn i anleggsområdet. Det er redusert framkommelighet på disse stedene i anleggsperioden. 

 

8. februar 2019: Kontrakt er undertegnet

Etter en andbudsrunde ble firmaet SO-anlegg valgt til å bygge turveiene i bymarka. Kontrakten ble undertegnet den 8. februar. Det var i alt seks firmaer som leverte tilbud på å bygge turveiene. SO-anlegg var det firmaet som leverte det beste tilbudet ved vurdering av både kvalitet og økonomi.  
 

22. mars 2018: Reguleringsplan vedtatt i bystyret

Reguleringsplanen "Turveier for Arendal bymark øst" ble enstemming vedtatt i bystyret 22. mars. 

Eldrerådet

Eldrerådet behandlet planen i møte 13. mars 2018

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget behandlet planen for andre gang i møte 7. mars 2018. 

Offentlig ettersyn

  • 31. mai 2017: forslag til detaljplan for turveier i Arendal bymark øst med plankart og bestemmelser lagt ut til offentlig ettersyn for første gang. 
  • 2. februar 2018: forslag til detaljplan for turveier i Arendal bymark øst med plankart og bestemmelser lagt ut til offentlig ettersyn for andre gang.   

Desember 2016: Kulturminneundersøkelse

Arbeidet med reguleringsplanen har tatt lengre tid enn planlagt. En grunn til dette er at det måtte gjøres kulturminneundersøkelser i de områdene de nye turveier planlegges. Det er undersøkelsesplikt etter kulturminnelovens § 9. Kulturminneundersøkelsene ble ferdige i desember 2016. 

7. mars 2016: Høring av reguleringsplan - innspill

I forbindelse med varsel om oppstart mottok kommunen innspill fra fylkesmannen, fylkeskommunen og private parter. Alle innspill skal få en grundig vurdering i det videre arbeidet, både de som er levert kommunen skriftlig og de som kom opp på møtet den 7. mars. Turveier i bymarka - skriftlige innspill

7. mars 2016: Folkemøte

Folkemøtet 7. mars 2016 samlet omkring 60 personer. Varaordfører Terje Eikin ønsket velkommen og administrasjonen i kommunen og Nye Veier As fortalte om prosessen så langt. Målet med møtet var å informere og få innspill. Planleggingen har vært satt på vent siden oktober/november 2015, da reguleringsplanen ble varslet igangsatt. Presentasjon fra folkemøtet 7. mars

22. mai 2014: Bystyrevedtak om E18 og turveier

Ny E18 og tilførselsvei ble vedtatt i bystyret 22. mai 2014. Den vedtatte reguleringsplanen for E18 inneholder blant annet en rekkefølgebestemmelse som krever at turveiene i bymarka skal være ferdig senest 2 år etter at ny E18 og tilførselsvei er ferdig. Arendal bystyre vedtok også i dette møtet at turveiene skal være gruset turvei med lys i en bruksbredde på minimum 4 meter.

Nye turveier - hva får vi?

Tilrettelegging av turveitraseer skal betjene skogsområdene øst og vest for ny tilførselsvei Krøgenes-ny E-18 og tilknytning mot løypesystemene nordover mot Granestua.

Det skal sikres gode kryssinger med veisystemene, samt tilknytning mot eksisterende løypenett, stier, parkeringsplasser/adkomstveier og badeplasser.

  • Et turveinett som tilbyr noe annet enn i dag/et supplement til dagens stier og løyper
  • Et turveinett som inviterer flere og nye brukergrupper: f.eks syklister, joggere, folk som er dårlig til beins, folk som trenger hjul (sykkelvogner, barnevogner, rullestoler),  skiskøytere, folk som er redde for å gå i skog og mark uten god tilrettelegging, nye landsmenn uvante med friluftsliv m.fl
  • Høyere tilrettelegging, og lavere dørterskel for å komme seg ut
  • Det legges til rette for økt aktivitet og folkehelse
  • Turveier som med snøfall kan bli skiløyper av høy standard/kjøres med løypemaskin
  • Ved å legge tursti og skiløype i samme trase kan vi minske belastningen på naturen
  • Høy standard på turveiene gir mulighet for å kombinere med tømmerdrift på veiene uten at det blir terreng og markskader, de gangene det skal kjøres ut tømmer. Turveiene sikrer minst mulig kjøreskader i terrenget ved tømmerdrifter

Mange av de eksisterende stiene, som ved Fisketjørn, kan fortsatt benyttes som nå og kobles på de nye turveiene.

Spørsmål og svar

Hvorfor kan ikke eksisterende stisystem rustes opp? Hvorfor må det være turveier på 4 m?

Svar: Bystyret har gitt en bestilling på høy standard, min 4 m med lys. Kommunen har nå en mulighet for å få finansiert et nytt turveisystem, som sammen med eksisterende stier og løyper vil gi et tilbud for mange flere brukergrupper. Dette har stor helsemessig betydning.

Turveiene skal være tilgjengelig for alle så langt råd er. Det er ikke dagens stisystem. Når man skal tilrettelegge spesielt for funksjonshemmede må man unngå bratte eller lange stigninger. Stigninger må man fordele jevnt over lange drag, og gjerne bryte opp med flatere partier inn i mellom. Slake traseer og en større grad av bearbeiding av terrenget kan bidra til at turveien også kan brukes av folk som er lettere bevegelseshemmet. Den vil da også fungere bedre som skiløype, ikke minst i snøfattige områder.

Har dere tenkt på naturinngrepene og hensyn til viltet?

Svar: Anlegg av turveier vil gjøre inngrep i naturen, med størst virkning de første par årene før vegetasjonen vokser og omslutter anleggene. Målet var å finne traséer som er mest mulig tilpasset terrenget og med en slak kurvatur som medfører at mange kan benytte turveiene. Gjennom reguleringsplanprosessen ble konsekvensene for naturinngrepene belyst, i samsvar med bestemmelser både i plan- og bygningsloven og i naturmangfoldloven.

Områdene er naturtypekartlagt i forbindelse med veiplanleggingen. Disse temakartene ble benyttet for å se om foreslåtte turveitraseer ville komme i konflikt med særskilte naturtyper. Hvis det skal kjøres opp skiløyper med både klassisk spor og skøyting er 4 m for smalt.

Hvorfor ikke utvide til 5-6 m for å få tilstrekkelig plass?

Svar: Turveiene skal ikke bare være skiløyper, men helårstilbud. Av hensyn til terrenginngrep er det valgt å følge minimumskravene til en kombinert turvei/skiløype.

Er turveiene konsekvensutredet?

Svar: Fylkeskommunens planavdeling i Aust-Agder er forespurt og vi har gjort en felles vurdering. Vår vurdering er at turveiene ikke utløser krav om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven. Turveier som inngår i grønnstrukturformål, er ikke omtalt i verken vedlegg I eller II i KU-forskriften. (Veileder om konsekvensutredninger T-1493)

Tiltaket er imidlertid håndtert og utredet i samsvar med prinsippene i naturmangfoldlovens §§8 -12, jf. § 7.

Når skal er dere være ferdige?

Svar: Alle de planlagte turveiene skal være klare til bruk innen oktober 2021. Vi skal åpne traseer for fri bruk etterhvert som de blir ferdigstilt. 

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Hilde Aasheim
Tlf: 97 16 69 19