Miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport

Hva

I forbindelse med tilrettelegging for batterifabrikken, er det etablert en prosjektgruppe som skal jobbe med mulighetsstudiet rundt autonom og elektrisk transport fra Eyde energipark ned til Arendal Havn. Det er et mål at all transport til og fra fabrikken skal være utslippsfri, og det meste skal transporteres via Arendal havn.

Mulighetsstudiet skal klargjøre hva som skal til for å få til miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport av:

  1. Råvarer – til fabrikk
  2. Ferdige produkter – til havna på vei (se reguleringsplan Ny vei fra Eyde energipark til Neskilen og Ny vei til Eydehavn)
  3. Arbeidstakere – ansatte til og fra batterifabrikken

Mulighetsstudiet må også ta innover seg transportbehov i en større kontekst. Vi må se på mulig kobling mot E18 (mulighet for gods fra vei til sjø) og påvirkning på omliggende infrastruktur. Bærekraft inngår som et grunnleggende premiss. Forståelsen for sammenhenger mellom sosiale, økonomiske og økologiske aspekter ved veien og omkringliggende veinett blir derfor viktig.

  Illustrasjonsbilde som viser mulig logistikkjede veien inngår i (Eyde Energipark, Arendal havn, Helle Industriområde, E18).   

 

 

 

Mangfold og bredde er sentralt for optimale resultater i prosjekter, både faglig, kulturelt og organisatorisk.

Representanter fra Arendal kommune, Arendal Havn, Agder Fylkeskommune, Vegvesenet, samt Testarena Kongsberg By&Lab er med i prosjektet.

Prosjektet har definert en sammenhengende logistikkjede, arbeidsgruppene representerer deler av logistikkjeden som skal jobbes med.

Vi ønsker å jobbe med et piloteringsløp parallelt med mulighetsstudien, for å kunne effektivisere prosess mot implementering av autonom og elektrisk transport så tidlig som mulig etter oppstart av storskala produksjon.

Prosjektgruppen består av:

Mulighetsstudiet er finansiert av Miljø- og klimadirektoratet via Klimasatsmidler.

Hvor

Veitrase mellom Eyde Energipark og Arendal Havn.

Tidslinje

Mars 2021

Samtaler med kompetansemiljøer og mulige samarbeidspartnere

Kontakt oss

Prosjektleder
Rune Hvass
Arendal havn KF