Infrastruktur for kjølevann

Hva

Arendal kommune skal levere kjølevann til batterifabrikken, ved å hente saltvann fra Tromøysund. Kjølevannsledningene skal være klare for drift i slutten av 2024. Utnyttelse av returvannet håndteres i prosjektet sirkulær økonomi. Fram mot byggestart i 2023 skal det prosjekteres og utarbeides en reguleringsplan for ledningsanlegget som skal frakte sjøvann opp til batterifabrikken.  


I 2023 og 2024 skal det legges ca 1,5 km med sjøledning og ca. 3 km med ledning i trase på land. 

Delmål

 • Reguleringsplan
 • Dialog med berørte grunneiere og beboere langs traseen. 
 • Byggestart tidlig 2023. 

Hvor 

Alternative traseer for kjølevannsledningen. Foreslått trasé er blå stiplet linje.
 

Tidsplan

Mars 2022

Norsk maritimt museum skal vurdere traseene for sjøledning. 

Januar 2022

Vi jobber fortsatt med å se å hvordan inntak og utslipp av kjølevann vil påvirke temperatur og strømninger i Tromøysund. Prosjektet jobber også med hvor mye kjølevann som skal fraktes opp til energiparken. 

November 2021

Vi jobber videre med den foreslåtte traseen. (blå stiplet linje i kartet)

12 august: møte om trasévalg for kjøleledning

Prosjektgruppa har i løpet av sommeren vurdert forskjellige trasealternativer. I et møte hvor kommunen, konsulent, Statsforvalter og Fylkeskommunen var tilstede ble tverrfaglige vurderinger presentert og gjennomgått.

Disse kriteriene ble lagt til grunn for vurderingene:

 • Investeringskostnad
 • Tid- for regulering og anleggsgjennomføring
 • Risiko i byggefasen
 • Natur og miljøressurser
 • Områdeutvikling

Alternative traseer

A: Fv409 Den nye tilførselsveien fra Krøgenes og opp til Eyde energipark
B: Samme start som A, men trekke inn i skogen og følge deler av de nyetablerte turveiene
C: Mørfjærkilen-Dalenveien-Haugereidveien opp til Eyde energipark
D: Veien som reguleres fra Eyde Energipark til Neskilen

Alternativ D er svært lite aktuell da vi på nåværende tidspunkt ikke har kontroll på når finansiering for veien er på plass og dermed er det stor usikkerhet når anleggsarbeidene for denne kan starte opp.

Valgt trasé

Basert på en tverrfaglig vurdering av de alternative traseene ble alternativ A lang Fv409 ansett som den mest gunstige løsningen.

Hovedbegrunnelsen for valget er:

 • Generelt flere fordeler enn ulemper
 • Lavest og mest forutsigbar kostnader
 • Kortest og mest forutsigbar byggetid og tid for regulering
 • Minst risiko i byggefasen
 • Påvirker minst natur og miljøressurser
 • Har potensial for områdeutvikling basert på eksisterende og planlagt bebyggelse

Hva skjer videre?

Prosjektet har valgt alternativ A som trasé. Traseen har også utfordringer, men vi er i god dialog med Fylkeskommunen for å håndtere disse. Prosjektgruppa fortsetter arbeidet i samarbeid med fylket.

10. mai 2021

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal.
Les mer på arendalsfolk.no

Mai 2021

Det er gjennomført en anskaffelse i april. I mai vil vi skrive under kontrakt med konsulentselskapet som vinner konkurransen. 

7. - 8. juni: Oppstartsmøte med Norconsult

Det ble gjennomført et oppstartsmøte møte 7. og 8. juni. Møtet er en del av oppstart av Eyde-prosjektene. 

11. mai: Norconsult undertegner kontrakt med kommunen

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal. Det er satt høye bærekraftsambisjoner for prosjektet.
Les mer på arendalsfolk.no

Kontakt oss

Posjektleder
Hilde Aasheim
Kommunalteknikk og geodata.