Ny kraftledning fra Bøylestad til Eyde energipark

Hva 

Agder Energi Nett har startet utredning av to nye kraftledninger fra Arendal transformatorstasjon ved Bøylestad i Froland til Eyde energipark. I dette arbeidet skal det kartlegges ulike alternativer og muligheter.

De nye kraftledningene kommer som et resultat av at Morrow Batteries skal etablere en ny batterifabrikk ved Eyde energipark i Arendal. Første byggetrinn av batterifabrikken skal stå klar i 2024. Den nye batterifabrikken vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett, og er derfor avhengig at kraftforsyningen bygges ut og styrkes.

Hvordan

I denne tidlige fasen ser Agder Energi Nett både på muligheten for å bygge de nye ledningene parallelt med eksisterende ledninger mellom Monehagen og Bjorendal, eller i nytt terreng. 

De nye kraftledningene krever at Agder Energi Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en tillatelse – såkalt anleggskonsesjon, til å få bygge disse. Før en anleggskonsesjon kan tas til behandling av NVE er det et krav om at konsekvensen av tiltaket skal utredes. Agder Energi Nett har engasjert Norconsult i arbeidet med å utrede bygging av de nye kraftledningene.

Her finner du informasjon om prosjektet på Agder Energi Netts nettside

Status

24. januar kl. 18.00

Digitalt informasjonsmøte – nye kraftlinjer fra Bøylestad til Eyde energipark

Agder Energi Nett arrangerer digitalt informasjonsmøte mandag 24. januar kl. 18.00 om arbeidet med de nye kraftlinjene fra Bøylestad til Eyde energipark. På møtet vil det bli gitt informasjon om status i prosjektet og innholdet i konsesjonssøknaden som ble sendt NVE i desember 2021.

Her er link til digitalt informasjonsmøte 24. januar kl. 18.00.

Januar 2022

Stram fremdriftsplan for ny kraftlinje til batterifabrikken

Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg ble sendt i starten av desember. Nå håper nettselskapet på rask oppstart av behandlingen hos NVE, slik at videre prosess kan gå som planlagt.

les mer her: Stram fremdriftsplan for ny kraftlinje til batterifabrikken | Agder Energi (aenett.no)

September 2021

Arbeidet med nye kraftlinjer til batterifabrikken er i rute

Agder Energi Nett har en stram fremdriftsplan for å sikre nok strømforsyning til den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries ved Eyde energipark i Arendal. Så langt er arbeidet i rute, og i november sendes konsesjonssøknaden til NVE med prioritert trasevalg. Les mer på Agder Energi Netts nettsider

Juni 2021

Konsekvensutredninger knyttet til de nye kraftledningene starter opp og ferdigstilles i slutten av august. Søknad med konsekvensutredninger skal være ferdig slutten av oktober 2021.

25. mai 2021 - Informasjonsmøte

Agder Energi Nett vil presenterte de ulike alternativene i ledningsprosjektet og videre fremdrift i prosjektet på et digitalt folkemøte tirsdag 25. mai. Møtet var åpent for grunneiere og andre interesserte. Her kan du se opptak fra møtet.

20. mai 2021: Pressemelding fra Agder Energi Nett

Styrker strømforsyningen til ny batterifabrikk

Agder Energi Nett har startet arbeidet med utredning av to nye kraftledninger fra Arendal transformatorstasjon ved Bøylestad i Froland til Eyde Energipark. Den nye batterifabrikken til Morrow Batteries skal stå klar i 2024, og vil ha et vesentlig større kraftbehov enn hva det er mulig å tilby gjennom dagens strømnett. Derfor skal linjenettet bygges ut og styrkes.

− Vi er i en tidlig fase av prosjektet, men det er en stram fremdriftsplan for å få alt på plass til den nye batterifabrikken skal starte opp. De nye kraftledningene krever at Agder Energi Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en tillatelse – såkalt anleggskonsesjon, til å få bygge disse. Før en anleggskonsesjon kan tas til behandling av NVE, er det et krav om at konsekvensen av tiltaket skal utredes. Dette arbeidet er vi nå i gang med, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Tre alternative trasévalg
− Agder Energi Nett har de siste ukene gjort en innledende vurdering av flere mulige trasekorridorer for forsyningen til batterifabrikken ved Eyde Energipark i Arendal. Tre ulike alternativer er nå kartfestet, og vi ønsker nå en dialog rundt disse tre alternativene før vi går videre til en mer inngående utredningsfase, forteller Jan Erik Eldor. To av trasealternativene går parallelt med eksisterende linjer, og ett går lengre øst for dagens trase i terreng som i dag ikke er berørt av ledninger. Tirsdag 25. mai kl. 18.00 vil det bli arrangert åpent digitalt informasjonsmøte der Agder Energi Nett informerer om planene for de nye linjene, og går gjennom de tre ulike alternativene.

Økt elektrifisering
− Vi ser at økt elektrifisering av samfunnet, og som i dette tilfellet nye industrietableringer, øker utfordringene for dagens strømnett. Det betyr at Agder Energi Nett må tilrettelegge for denne utviklingen. Vi er allerede i gang med arbeidet med ny kystlinje fra Kristiansand og vestover i fylket, og gjennom byggingen av nye linjer til batterifabrikken i Arendal styrkes også strømforsyningen øst i fylket, sier Jan Erik Eldor.

Godt samspill

− Arendal kommune er godt i gang med tilrettelegging for Morrow Batteries, sier næringssjef Kåre Andersen. Kommunen arbeider med fem ulike reguleringsplaner, vi planlegger tomteopparbeidelse og kjølevannsleveransen, og vi legger til rette for alle de nye tilflytterne vi vet vil komme til regionen. Vi har gode og konstruktive møter med Agder Energi Nett, og er svært godt tilfreds med måten nettselskapet jobber med dette. Nærmere informasjon om kommunens arbeid finnes på www.eydeenergipark.no

Kontakt oss

Marius Skjervold
Prosjektleder Norconsult
Tlf: 99 01 61 71

Anne Tove Sløgedal Løvland
Avdelingsleder regionalnett
Agder Energi Nett
Tlf: 99 40 73 30