Statlig finansiert omsorg

Hva er statlig finansiert omsorg (SIO)?

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres det en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Arendal kommune deltar i prøveprosjektet fra 2021. 

Les mer om SIO på helsedirektoratet.no

Hvorfor?

Arendal kommune skal ha tjenester som er målrettede og tilpasset den enkelte person, og som er mest mulig effektive. Under forsøksperioden skal Arendal kommune ha spesielt fokus på: 

 • Gi innbyggerne i kommunen likeverdige og riktige tjenester. 
 • Sikre brukermedvirkning - hva er viktig for deg? 
 • Økt kvalitet gjennom tverrfaglighet, arbeidsprosesser og prosedyrer for tildeling av tjenester. 
 • Bruke ressursene våre på best mulig måte

Tidsplan

Bystyrevedtak - søknad om å delta i prosjektet

Arendal bystyre vedtok 30. januar 2020 å søke deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorg (SIO). 

Vedtak om å takke ja til å delta i prosjektet

Formannskapet vedtok 28. januar 2021, etter fullmakt fra Arendal bystyre jfr. kommunelovens § 11-8, å takke ja til Helsedirektoratets invitasjon om å delta i prosjektet. 

Februar 2021 - prosjektgruppe

Det etableres en prosjektgruppe som har ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppen består av ansatte fra Helse- og levekår og stab økonomi. 

Prosjektgruppen for SIO Arendal: Tore Sivertsen, Siri Sølvberg Andersen, Inger Elise Walløe, Nina Evensen Smith, Pål Koren Pedersen og Line Eielsen Malde (prosjektleder). 

 

4. februar 2021: digitalt oppstartsmøte

Digitalt oppstartsmøte med alle de nye SIO kommunene og helsedirektoratet.

29. april 2021

Organisering og mandat legges frem for bystyret.

19. mai: informasjonsmøte

Informasjonsmøte med Helsedirektoratet. På dette møtet deltar store deler av organisasjonen som omfattes av prosjektet. Opplæring og informasjon.

Vår 2021

Vi forbereder oss til å gå inn i SIO-ordningen. Fagsystemet Gerica skal oppdateres. Vi starter jobben med å gå gjennom alle vedtak om helsetjenester fra Arendal kommune. 

God informasjon til ansatte er viktig i denne fasen av prosjektet. 

Høst 2021

Alle vedtak er gjennomgått og kodet i henhold til finansieringsmodellen.

2022

SIO-ordningen og finansieringsmodellen innføres. For å få finansiering må vi rapportere på tjenestene vi gir hvert kvartal. 

2023

Kommunen mottar 60% av inntektspåslaget. Eventuelt overskudd fra 2022 skal brukes på helse (de fire KOSTRA-funksjonene) i 2023. 

2024

Vi mottar 40% av inntektspåslaget. 

 

Hvordan jobber vi?

Prosjektet skal organiseres med en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Organiseringen og mandat skal vedtas i bystyret i april 2021. 

Styringsgruppe

 • Rådmann, leder av styringsgruppen 
 • Kommunalsjef personrettede tjenester, prosjekteier 
 • Kommunalsjef økonomi 

Prosjektgruppe 

 • Line Eielsen Malde (stab økonomi), prosjektleder.
 • Inger Walløe, vedtaksansvarlig.
 • Siri Sølvberg Andersen, økonomiansvarlig.
 • Nina Smith Evensen, leder helse og omsorg.
 • Pål Koren Pedersen, stab helse og omsorg.
 • Tore Sivertsen, systemansvarlig.

Referansegruppe 

 • Helse- og omsorgskomiteen (14 personer)
 • Enhetslederne i helse og omsorg og enhetsleder for livsmestring (6 personer)
 • Eldrerådet - en representant (1 representant)
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (1 representant)
 • Hovedtillitsvalgt (1 representant)

Kontakt oss

Prosjektleder
Line Eielsen Malde
Stab økonomi
Tlf: 97 59 07 50