Statlig finansiert omsorg

Hva er statlig finansiert omsorg (SIO)?

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres det en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Arendal kommune deltar i prøveprosjektet fra 2021. 

Les mer om SIO på helsedirektoratet.no

Hvorfor?

Bystyret har vedtatt at Arendal kommune skal delta i denne ordningen. 

Helsedirektoratets mål

Den overordnede målsettingen for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester gir: 

 • Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser.
 • Riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne. 

Våre mål

Arendal kommune skal ha tjenester som er målrettede og tilpasset den enkelte person, og som er mest mulig effektive. Mange av kravene i ordningen har Arendal kommune allerede jobbet med  - blant annet "hva er viktig for deg"-metodikk, et felles tjenestekontor og behovsbasert søknadsskjema. 

Under forsøksperioden skal Arendal kommune fortsette å ha fokus på: 

 • Gi innbyggerne i kommunen likeverdige og riktige tjenester. 
 • Sikre brukermedvirkning - hva er viktig for deg? 
 • Økt kvalitet gjennom tverrfaglighet, arbeidsprosesser og prosedyrer for tildeling av tjenester. 
 • Bruke ressursene våre på best mulig måte

Resultater

Flere av kommunene som har deltatt i SIO-prosjektet har pekt disse forbedringene: 

 • Fått ryddet og gått gjennom alle vedtak.
 • Gått gjennom arbeidsprosesser og samhandling.
 • Fått helt ny styringsinformasjon med oversikt over ressursbruk.

Hvordan jobber vi?

Prosjektet skal organiseres med en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Organiseringen og mandat skal vedtas i bystyret i april 2021. 

Styringsgruppe

 • Rådmann, leder av styringsgruppen 
 • Kommunalsjef personrettede tjenester, prosjekteier 
 • Leder helse og omsorg
 • Kommunalsjef økonomi 
 • Leder i komité for helse 

Prosjektgruppe 

 • Line Eielsen Malde (stab økonomi), prosjektleder.
 • Inger Walløe, leder tjenestekontoret
 • Marit Henriksen, vedtaksansvarlig SIO
 • Siri Sølvberg Andersen, økonomiansvarlig.
 • Nina Smith Evensen, leder helse og omsorg.
 • Pål Koren Pedersen, stab helse og omsorg.
 • Tore Sivertsen, systemansvarlig.

Referansegruppe 

 • Helse- og omsorgskomiteen (14 personer)
 • Enhetslederne i helse og omsorg og enhetsleder for livsmestring (6 personer)
 • Eldrerådet - en representant (1 representant)
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (1 representant)
 • Hovedtillitsvalgt (2 representanter)

Tidsplan

Bystyrevedtak - søknad om å delta i prosjektet

Arendal bystyre vedtok 30. januar 2020 å søke deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorg (SIO). 

Vedtak om å takke ja til å delta i prosjektet

Formannskapet vedtok 28. januar 2021, etter fullmakt fra Arendal bystyre jfr. kommunelovens § 11-8, å takke ja til Helsedirektoratets invitasjon om å delta i prosjektet. 

Februar 2021 - prosjektgruppe

Det etableres en prosjektgruppe som har ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppen består av ansatte fra Helse- og levekår og stab økonomi. 

Prosjektgruppen for SIO Arendal: Tore Sivertsen, Siri Sølvberg Andersen, Inger Elise Walløe, Nina Evensen Smith, Pål Koren Pedersen og Line Eielsen Malde (prosjektleder). 

 

4. februar 2021: digitalt oppstartsmøte

Digitalt oppstartsmøte med alle de nye SIO kommunene og helsedirektoratet.

Vår 2021

Vi forbereder oss til å gå inn i SIO-ordningen. Fagsystemet Gerica skal oppdateres. Vi starter jobben med å gå gjennom alle vedtak om helsetjenester fra Arendal kommune. 

God informasjon til ansatte er viktig i denne fasen av prosjektet. 

29. april 2021

Organisering og mandat ble vedtatt i bystyremøte 29. april. 
Politisk sak: Mandat for prosjektet Statlig finansiert omsorg (SIO)

19. mai: informasjonsmøte

Informasjonsmøte med Helsedirektoratet. På dette møtet deltar store deler av organisasjonen som omfattes av prosjektet. Opplæring og informasjon.

8. juni 2021: Ledersamling for helse, omsorg og levekår

Prosjektet presenteres for alle ledere i helse, omsorg og levekår. 

26. august

Første møte i referansegruppen. Møtet gjennomføres som en del av møte i komite for helse - 26.08.21.

Referansegruppen består av: 

 • Helse- og omsorgskomiteen (14 personer)
 • Enhetslederne i helse og omsorg og enhetsleder for livsmestring (6 personer)
 • Eldrerådet - en representant (1 representant)
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (1 representant)
 • Hovedtillitsvalgt (2 representanter)

31. august

Frist for statusrapportering til Helsedirektoratet. 

Høst 2021

Alle vedtak bli gjennomgått og kodet i henhold til finansieringsmodellen.

21. oktober

Møte i referansegruppen. 

31. oktober

Frist for statusrapportering til Helsedirektoratet. 

2022

SIO-ordningen og finansieringsmodellen innføres. For å få finansiering må vi rapportere på tjenestene vi gir hvert kvartal. 

2023

Kommunen mottar 60% av inntektspåslaget. Eventuelt overskudd fra 2022 skal brukes på helse (de fire KOSTRA-funksjonene) i 2023. 

2024

Vi mottar 40% av inntektspåslaget. 

Kontakt oss

Prosjektleder
Line Eielsen Malde
Stab økonomi
Tlf: 97 59 07 50