Ny kommuneplan - arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Høringsinnspill

Fra fylkesmannen og fylkeskommunen er det innsigelser til forslag om nye boligutbyggingsområder ved Revesand (Tromøya), ved Lønvik (Kilsund) og ved Brårvik (Kilsund). Videre er det innsigelse til forslag om nytt næringsområde ved Biltilsynet (Stoa), samt noen bestemmelser som er foreslått. I tillegg har kommunen mottatt faglige råd om andre endringer fra offentlige instanser. 

Fra private parter er det protester på forslagene om å ta ut eksisterende byggeområder og det er kommet innspill som medfører "omkamper" på utbyggingsområder som ikke ble lagt inn, som for eksempel Pusnes og Tangen. 

Mange har også meninger om forslag til markagrenser; alt fra de som ikke ønsker markagrenser til de som ønsker seg mye større markaområder.

Se alle innspill i kommuneplanutvalgets møte 28. november.

Kart

Se kommuneplanforslagene i kartløsningen.  

Prosessen så langt

Status 8. november

Kommuneplanutvalget har startet på sluttbehandlingen av forslag til ny kommuneplanens arealdel.

Høringsfristen var 10. oktober og det kom inn mange merknader; alt fra innsigelser, protester, omkamper, forslag til ny arealbruk og justeringer.

På møte 7. november behandlet kommuneplanutvalget innsigelsene som har kommet fra fylkesmannen og fylkeskommunen, i tillegg til et innspill på Tromøya ved Alve. Resterende innspill skal behandles 28. november.

Vedtakene i kommuneplanutvalget 7. november betyr at Arendal kommune vil gå i dialogmøter med både fylkesmannen og fylkeskommunen for å se om noen av innsigelsene kan trekkes. Dette gjelder innsigelsen til Lønvik-Kilsund, næringsområde ved biltilsynet og kommuneplanbestemmelsene. Innsigelse til boligområde ved Revesand og boligområde ved Brårvik-Kilsund godtas og skal ikke diskuteres videre.
Les referat fra kommuneplanutvalgets møte 7. november.

La oss snakke areal

Møt kommuneplanutvalget for å diskutere forslagene. 
13. juni kl 18:00 - 20:00
Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus
Facebookarrangement. 

Politisk behandling forslag til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanutvalget behandlet saken 2. mai.
Saksfremlegg - Kommuneplanens arealdel
Saksdokumenter - møte 2. mai.

Kommuneplanutvalgets møter i 2018

Møte om markagrenser

6. desember 2017
Facebookarrangement. 

Markagrenser i Arendal - åpent møte

11. oktober 2017
Facebookarrangement.

Kommuneplanutvalgets møter i 2016

 

Kommuneplanens arealdel og arbeidet med revisjon har fokusert på disse spørsmålene:

 • Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
 • Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
 • Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
 • Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre? 
 • Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og nærhet til butikk, service og offentlige tilbud? 
 • Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
 • Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
 • Hva sikrer jordverninteressene best?
Det er kommuneplanutvalget som er ansvarlig for å legge fram forslag til ny arealdel for bystyret. Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Det foreslås også markagrenser. Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap. Mer info om arealpolitikken står i planprogrammet som ble vedtatt i bystyret 22. juni 2017.
 
Alle private arealplaninnspill er konsekvensutredet, befart og behandlet i kommuneplanutvalget, og det har vært åpne møter om markagrenser.

 

Private innspill om ny arealbruk

Alle private arealplaninnspill er konsekvensutredet, befart og behandlet i kommuneplanutvalget. Les referat fra kommuneplanutvalgets møter.  (Velg 2017 for å se møtereferat fra dette året)
 
Se alle innspillene i vår kartløsning. Her kan du se søknaden og behandlingen.
 

Innspill som tas med

Følgende private innspill er lagt inn i forslag til ny arealdel.

Tromøya: 

 • Ubekilen (leiligheter)
 • Munkeviga (Bryggeanlegg)
 • Skarestrand/Krøglevik-(fritidsbebyggelse)
 • Rævesand (Leiligheter)
 • Abusland – (Fritidsbebygglse)
 • P. Holt –(Fortetting hytteområde )  

Hisøya: 

 • Sandvigveien (endring fra næring til bolig
 • Grønnstrukturformål i eksisterende boligområde, 

Sentrumsnært :

 • Havstad/Essostasjonen (Boligformål) 
 • Holmen (Fra næring til bolig)

Nord for sentrum :

 • Nytt næringsområde/bilforretning 

Øst :

 • Stuenes gård (Boligformål)
 • Lønvik/Kilsund (Boligformål)
 • Brårvik-(Boligformål) 
 • Nesheim/Longum(Boligformål)
 • Saltrød/Mørfjærvn. (Boligformål) 
 • Vatnebu (Næringsformål)

Vest: 

 • Røedsletta(Næringsformål/Bilforretning)
 • Fjellsted/Bjorbekk

Byggeområder som er foreslått tatt ut

Etter behandling i kommuneplanutvalget foreslås følgende områder tatt ut som boligområde, enten i sin helhet eller delvis. Områdene vil gå over til LNF-områder, men kan bli vurdert for andre formål. Innspill om dette bes komme i høringen.

 • Rykene: Nersten / Hestehaven
 • His: Willumstad, Gimle, Slaabervig
 • Strømmen: Klodeborg 
 • Færvik: Gjerstadkollen, Vågsnes, 
 • Kilsund: Sjøverstø / Skifjell, Sundheim Flosta, Skifjell/Kilsund- nordlige deler
 • Longum: Longum Park, Nesheia
 • Myra: Heidalskollen og Myntekjerr

Markagrenser og grønnstruktur

Det er foreslått «Markaområder» eller «kjerneområder for friluftsliv» som juridisk er «LNF med hensynssone friluftsliv» på følgende områder: (Se vedlegg i politisk sak 2. mai 2018)

 • Åsbieskogen – Østre deler 
 • Hisøya- 2 alternativ, hvorav det ene er mindre omfattende. Det minst omfattende har politisk flertall. Et mindretall av kommuneplanutvalget har forslag om et større omfang. Begge alternativene er på høring.

I det mest omfattende er Willumstad inne, samt et større område øst for Trommestadveien

 • Bymarka øst: Vest og øst for ny tilførselsvei opp mot ny E-18.

I Kilsund er det foreslått hensynssone naturvern rundt ved Kvaknes med jettegrytene. 

På Hisøya/Strømmen er det foreslått grønnstruktur innimellom bebyggelsen.

Bakgrunn for arbeidet

Fant du det du lette etter?

Se høringsinspillene

Se innspillene i kommuneplanutvalgets møte 28. november.

Kontaktinfo

Tlf: 37 01 30 94