Ny kommunedelplan for trafikksikkerhet

Hva 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet er den strategiske planen for trafikksikkerhetsarbeidet i Arendal kommune.

Trafikksikkerhetsarbeidet kan fordeles i følgende tiltaksgrupper:

  • Organisatoriske tiltak
  • Trafikanttiltak
  • Fysiske vegtiltak

Dagens kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i 2016. Les gjeldende plan. Planen skal nå revideres og målet er at den nye planen skal vedtas høsten 2021. 

Slik jobber vi 

Avdeling vei og parkering er sekretariat som har ansvaret for utarbeidelse av plan og fremdrift. Det politiske arbeidsutvalget for trafikksikkerhet og kommunens administrative trafikksikkerhetsutvalg er referansegruppe. 

Tidsplan for arbeidet

Planprogram: høring

Forslag til planprogram er på høring

Hvordan skal vi bedre trafikksikkerheten i Arendal kommune?  

Arbeidsutvalg - trafikksikkerhet har i møte 23.11.20 besluttet oppstart av planarbeid av kommunedelplan for trafikksikkerhet og å legge ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn. 

Hovedmålsettingen med trafikksikkerhetsarbeidet i Arendal er nullvisjonen; ingen drepte eller varig skadde i trafikken i Arendal. Trafikksikkerhetsutvalget foreslår en strategi om å fokusere trafikksikkerhetsarbeidet for: 

  • Barn og unge Vi ønsker nå innspill til det foreslåtte planprogrammet.
  • Eldre og bevegelseshemmede 
  • Blinde, svaksynte og orienteringshemmede 

Vi ønsker nå innspill til forslag til planprogram. Frist for merknader er 31. januar 2021. 

Les forslag til planprogram. (PDF, 191 kB)

Februar 2021: Status i arbeidsutvalget for trafikksikkerhet

Arbeidsutvalget får informasjon om innspill til planprogrammet. 

3. mars: Kommuneplanutvalget

Behandling av planprogrammet. 

Mars 2021: høringsutkast

Lage høringsutkast til ny plan. Utkastet skal behandlet i arbeidsutvalg for trafikksikkerhet før det blir behandlet av kommuneplanutvalget. 

5. mai 2021: Kommuneplanutvalget

Behandling av høringsutkast. Når utkastet er godkjent blir det lagt ut på høring i minst 6 uker. 

Mai - juni 2021: Folkemøter

I høringsperioden planlegger vi folkemøter for å få innspill til planen. 

August 2021: prioritering av innspill

Administrativt trafikksikkerhetsutvalg går gjennom alle innspill. Arbeidsutvalg for trafikksikkerhet prioriterer innspill. 

25. august: Kommuneplanutvalget

Planen behandles i kommuneplanutvalgets møte. 

September 2021: Planen vedtas

Planen behandles og vedtas i bystyremøte. 

Kontakt oss

Administrativt trafikksikkerhetsutvalg
Hanne Goodwin
Leder
Tlf: 99 32 70 01

Politisk arbeidsutvalg trafikksikkerhet
Øystein Krogstad
Leder
Tlf: 99 74 27 33

Innspill/merknader
postmottak@arendal.kommune.no 
eller
Arendal kommune 
Avdeling vei og parkering
Postboks 123
4891 Grimstad