Ny handlings- og økonomiplan

Hva

Handlings- og økonomiplan (HØP) er et av kommunens viktigste styringsdokumenter. Bystyret vedtar i desember hvert år budsjettet for de fire neste årene.

Arendal kommune har et budsjett på 3,7 mrd. kroner i 2020. Vi bruker mest penger på helse, barnehage og skole. 
Les mer om kommuneøkonomi på arendalsfolk.no 

I arbeidet med den nye planen har vi som mål å skrive enklere og kortere. Målet er at politikere, ansatte og innbyggere som leser planen skal: 

 • Vite hva kommunen prioriterer og hvorfor 
 • Forstå hvordan ting henger sammen    
 • Få god oversikt over penger ut og inn  

Slik jobber vi

Rådmannen og kommunalsjefene har det øverste ansvaret for tjenestene og utarbeidelse av forslag til handlings- og økonomiplan.

Stab økonomi koordinerer arbeidet med rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. Kommunikasjonsavdelingen hjelper med klart språk og skriveguide. 

Tidsplan for arbeidet 

17. desember: Vedtak i bystyret

30. november: Behandling i formannskapet

5. november: Rådmannens forslag legges frem

8. oktober: bystyrets prioriteringer

Bystyret gir sine anbefalinger til hvor rådmannen bør kutte i budsjettet. 

Hva ligger til grunn for utfordringsbildet på 200 mill. kroner?

Det er flere grunner til den driftsmessige ubalansen vi ser fremover. 

Endringer i kommuneloven og i utskriving av eiendomsskatt

Endringer i kommuneloven gir økt minimumsavdrag på lånegjelden og utgjør ca. 50 mill. kroner i økte driftsutgifter pr. år for Arendal kommune. I tillegg har regjeringens vedtak om endringer i utskriving av eiendomsskatt redusert kommunens inntekter med ca. 17 mill. kroner pr år. 

Endringer i refusjoner og kommunens egenandel

Mindre endringer som justeringer i refusjon for ressurskrevende tjenester, at nivået på kommunens «egenandel» øker og innføring av bemanningsnormer i skoler og barnehager gir også økte kostnader for kommunen. Samtidig betyr god barnehagedekning at kommunen ikke får full uttelling i rammetilskuddet. 

Lave skatteinntekter og levekårsutfordringer

Kommunen er en lavinntektskommune (skatteinntekter) og har samtidig store demografiske utfordringer. Utfordringene knytter seg til arbeidsdeltakelse, sosiale forhold og alderssammensetning i kommunen. Det har vært økt behov for tjenester over tid og alt i alt har driftsutgiftene økt mer enn driftsinntektene. 

Lite i reserve

I gode år setter kommunen av midler på fond. Arendal har likevel små reserver i forhold til andre kommuner, og har ved siste års budsjetter benyttet oppsparte midler til å skape balanse. Det er ikke nok midler til å videreføre denne praksisen i årene fremover. Siste års regnskap har vært i balanse, mest på grunn av uforutsette skatteinntekter og bruk av fondsmidler.

7. oktober: Statsbudsjettet legges frem

20. august: Rådmannens løypemelding til bystyret

Rådmannen legger frem status for arbeidet med HØP 2021-2024 til bystyret. 

19. august: Rådmannens løypemelding til formannskapet

Rådmannen legger frem status for arbeidet med HØP 2021-2024 til formannskapet

Les løypemelding handlingsprogram 2021-2024 (PDF, 848 kB)

25. juni: formannskapet

Rådmannen får mandat for videre arbeid med handlings- og økonomiplan 2021-2024.
Se møtedokumenter. 

10. juni: Rådmannens presentasjon for komiteene

Rådmannen presenterte den økonomiske situasjonen for komiteene 10. juni. 
Se presentasjonen i opptak

16. april: presentasjon i formannskapet av ny struktur med satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel i Arendal kommune bygger på ti av FNs bærekraftsmål:  

 • God helse 
 • God utdanning 
 • Likestilling mellom kjønnene 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 • Mindre ulikhet 
 • Bærekraftige byer og samfunn 
 • Stoppe klimaendringene 
 • Livet under vann 
 • Fred og rettferdighet 
 • Samarbeid for å nå målene 

Når kommunen skal arbeide med handlings- og økonomiplan og oppfølging i organisasjonen, deles målene fra samfunnsdelen i tre satsingsområder. Det er viktig å arbeide med satsingsområdene på tvers av alle tjenester.  

Kommuneplanens mål, kommunens demografi, levekår, folkehelse og økonomiske situasjon danner grunnlaget for prioriteringer under hvert satsingsområde. 

Kommunens satsingsområder: 

Godt liv for alle

Dekker bærekraftsmål: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, likestilling mellom kjønnene, fred og rettferdighet. 

Grønt samfunn

Dekker bærekraftsmål: stoppe klimaendringene, livet under vann. 

Regional vekst

Dekker bærekraftsmål: bærekraftig byer og samfunn, anstendig arbeid og økonomisk vekst.                                                                                                                                                                                           

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene er helt avgjørende for alle de tre satsingsområdene og er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens mål.   

Januar 2020

Arbeidet med ny handlings- og økonomiplan starter. 

Desember 2019: Handlingsprogram 2020 - 2023 vedtas i bystyret 19. desember

Handlingsprogram 2020 - 2023

Når rådmannen legger frem handlingsplan for 2021- 2024 ber bystyret om:

 • at det er en tydelig sammenheng mellom handlingsplanen og
 • kommuneplanens samfunnsdel
 • at klimaplanens handlingsdel innarbeides i handlingsplanen
 • at den inneholder en oversikt over tiltak og kutt
 • at enhet Østre Agders sekretariats virksomhet beskrives mer detaljert
 • at enhet 1101(rådmannen med staber) og 1103(fellesoverføringer og drift) bli mer detaljert beskrevet (se vedlegg til årets fremlegg)


 

Kontakt oss

Line Eielsen Malde
Stab økonomi
Tlf: 97 59 07 50