Arbeidet med nye takster er nå ferdig

Den nye taksten skal gjenspeile forholdene 1. januar 2021. Sakkyndig nemnd hadde møte 25. januar. Etter å ha arbeidet, justert nye takster og retningslinjer gjennom hele 2020 ble de endelig vedtatt i dette møtet.

Skattesedlene blir sendt ut i februar og du kan se eiendomsskatten din på "Min side". Parallelt med at skattesedlene sendes ut vil også eiendomsskattelistene bli lagt ut til offentlig ettersyn. 
Les mer på vår side om eiendomsskatt

Ny eiendomsskatt 2021

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv krever inn og bestemmer over. Inntekten brukes til å betale for kommunale tjenester som for eksempel skoler og sykehjem. Bystyret fastsetter nivået på eiendomsskatten i desember hvert år, når de behandler budsjettet for Arendal kommune. Det er da man bestemmer eventuelt bunnfradrag og skattesatsen for det kommende året.

Hvorfor?

Dette gjør vi fordi loven sier at man skal omtaksere hvert 10. år. Bystyret har også vedtatt dette i sak PS 19/17.  

Slik er takseringsarbeidet gjort

Arendal kommune har engasjert firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta besiktigelse og utarbeide takstforslag for eiendommene. Dette blir gjort på bakgrunn av retningslinjer som sakkyndig nemnd fastsetter. Alle 27.000 eiendommer i kommunen, med unntak av de som er fritatt for eiendomsskatt, er besiktiget og taksert. Ubebygde eiendommer er heller ikke besiktiget, men de er taksert.

Hvem gjelder dette?

Alle 27 000 eiendommer i kommunen, med unntak av de som er fritatt for eiendomsskatt, vil bli besiktiget og taksert. Ubebygde eiendommer skal ikke besiktiges, men de skal takseres.

Når gjelder dette fra?

De nye takstene vil gjelde i ti år fra og med skatteåret 2021.

Hvem har bestemt ny takst?

Bystyret har valgt en sakkyndig nemnd, det vil si et politisk utvalg som har mandat til å gjennomføre takseringsarbeidet i Arendal kommune. Sakkyndig nemnd skal vedta takster for alle eiendommene, og har ansvaret for å lage nye retningslinjer for takseringen.

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Retningslinjene blir vedtatt og gjort offentlige samtidig med takstene. Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2021. Da vil du som eier få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din, og hvor mye eiendomsskatt du skal betale.

Kan jeg klage?

Du vil også få informasjon om hvordan du kan klage på taksten. Bystyret har valgt en klagenemd. Dette er et politisk utvalg som skal behandle klager som kommer på vedtatte takster etter at takseringen er ferdig.

Hvordan fastsettes ny takst?

Taksten skal samsvare med markedsverdien på eiendommen din. Det fremgår av lovgivningen: Eigedomsskattelova § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Takseringen blir gjort ut fra faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommene. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Hver enkelt eiendom får en egen takst. Arendal kommune oppfordrer eiere som har tilleggsarealer, til å slå sammen disse med hovedeiendommen. Sammenslåing av eiendommer er gratis.

I tillegg til faktaopplysningene som danner grunnlaget for taksten ligger det også et element av skjønn. Det innebærer en vurdering av forhold på og rundt eiendommen som en regner med vil påvirke omsetningsverdien. Takseringsretningslinjene inneholder bestemmelser om hvilket spillerom disse gir, og hva som trekkes inn i disse vurderingene. Målet er å komme fram til en takst som ligger nær en reell omsetningsverdi. 

Hvorfor har Arendal kommune valgt å bruke konsulenter til omtaksering av eiendomsskatt?

Kommunen velger selv om omtaksering skal baseres på ny taksering av alle eiendommer eller på likningstaksten. Likningstaksten gjelder kun for boliger, andre eiendommer må takseres på nytt.

Det er mange grunner til at Arendal kommune vurderer ny taksering som en bedre løsning for innbyggerne, enn å basere grunnlaget på likningstaksten.

  • Ny taksering tar hensyn til flere elementer ved boligen når verdien fastsettes.  
  • Alle eiendommer takseres med utgangspunkt i det samme grunnlaget. 
  • Bruk av likningstakst gir flere variasjoner og oppleves mindre rettferdig av mange 

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune. Du kan lese mer om det på siden om eiendomsskatt

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Retningslinjene blir vedtatt og gjort offentlige samtidig med takstene. Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2021. Da vil du som eier få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din, og hvor mye eiendomsskatt du skal betale.

01.03.2021

Fortsettelse av besiktigelse

Denne perioden er fra mars 2020 til september 2020. 

01.03.2020

Oppstart av besiktigelse

For å rekke over alle eiendommer må dette gjøres over to omganger.

Første runde blir fra september 2019 til november 2019.

 

01.09.2019

Første prosjektmøte

Oppstartsmøte 17. juni - etablering av prosjekt  

17.06.2019

Kontrakt ble inngått

Kontrakt ble inngått med Geomatikk IKT AS 

16.05.2019

Frist for å levere tilbud

Vi fikk seks tilbud på jobben. 

Geomatikk ble valgt ut fra det mest fordelaktige tilbudet, vurdert ut fra forhåndsdefinerte kriterier beskrevet i anbudet.

07.05.2019

Anbudet blir lagt ut

Kunngjøring av anbudskonkurransen. 

08.04.2019

Bystyrevedtak - omtaksering

Bystyret behandler sak 19/17 om inntektssikring i inneværende handlingsplanperiode

28.02.2019

Kontakt oss

Prosjektansvarlig
Einar Krafft Myhren
Overingeniør,
Enhet for kommunalteknikk og geodata
Tlf:  92 25 47 48

Kommunens prosjektgruppe 
Jan Christian Andersen, 
avdelingsleder geodata 
Bente Løvaasen, eiendomsgebyrer
Roger Lieng, support fagsystem
Maria Dalby, kommunikasjon 

Geomatikk IKT
E-post: eskatt@geoikt.no
Telefon: 90 61 80 34