Takseringsarbeidet går nå mot slutten

Taksten skal gjenspeile forholdene 1. januar 2021, og det er derfor nødvendig å gjøre noe arbeid etter nyttår. Sakkyndig nemnd skal ha møte 25. januar, og dersom alt går etter planen, vil alle takster og retningslinjene bli vedtatt da. Skattesedlene blir sendt ut i februar. Det er dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser om takstene før de er sendt ut, men det er lang klagefrist etterpå. Parallelt med at skattesedlene sendes ut vil også eiendomsskattelistene bli lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Ny eiendomsskatt 2021

Nå skal eiendommen din omtakseres.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv krever inn og bestemmer over. Inntekten brukes til å betale for kommunale tjenester som for eksempel skoler og sykehjem. Bystyret fastsetter nivået på eiendomsskatten i desember hvert år, når de behandler budsjettet for Arendal kommune. Det er da man bestemmer eventuelt bunnfradrag og skattesatsen for det kommende året.

Hvorfor?

Dette gjør vi fordi loven sier at man skal omtaksere hvert 10. år. Bystyret har også vedtatt dette i sak PS 19/17.  

Slik jobber vi 

Arendal kommune har engasjert firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta besiktigelse og utarbeide takstforslag for eiendommene. Dette blir gjort på bakgrunn av retningslinjer som sakkyndig nemnd fastsetter.
Det er også nedsatt en kommunal prosjektgruppe som veileder og bistår Geomatikk IKT AS i arbeidet deres.

Hvem gjelder dette?

Alle 27.000 eiendommer i kommunen, med unntak av de som er fritatt for eiendomsskatt, vil bli besiktiget og taksert. Ubebygde eiendommer skal ikke besiktiges, men de skal takseres.

Når gjelder dette fra?

De nye takstene vil gjelde i ti år fra og med skatteåret 2021.

Hvem skal bestemme ny eiendomsskatt?

Bystyret har valgt en sakkyndig nemnd, det vil si et politisk utvalg som har mandat til å gjennomføre takseringsarbeidet i Arendal kommune.
Sakkyndig nemnd skal vedta takster for alle eiendommene, og har ansvaret for å lage nye retningslinjer for takseringen.

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Retningslinjene blir vedtatt og gjort offentlige samtidig med takstene. Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2021. Da vil du som eier få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din, og hvor mye eiendomsskatt du skal betale.

Kan jeg klage?

Du vil også få informasjon om hvordan du kan klage på taksten. Bystyret har valgt en klagenemd. Dette er et politisk utvalg som skal behandle klager som kommer på vedtatte takster etter at takseringen er ferdig.

Hvordan fastsettes ny takst?

Taksten skal samsvare med markedsverdien på eiendommen din. Det fremgår av lovgivningen: Eigedomsskattelova § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Takseringen blir gjort ut fra faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommene. Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal hentes fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Hver enkelt eiendom får en egen takst. Arendal kommune oppfordrer eiere som har tilleggsarealer, til å slå sammen disse med hovedeiendommen. Sammenslåing av eiendommer er gratis.

I tillegg til faktaopplysningene som danner grunnlaget for taksten ligger det også et element av skjønn. Det innebærer en vurdering av forhold på og rundt eiendommen som en regner med vil påvirke omsetningsverdien. Takseringsretningslinjene inneholder bestemmelser om hvilket spillerom disse gir, og hva som trekkes inn i disse vurderingene. Målet er å komme fram til en takst som ligger nær en reell omsetningsverdi. 

Hvorfor har Arendal kommune valgt å bruke konsulenter til omtaksering av eiendomsskatt?

Kommunen velger selv om omtaksering skal baseres på ny taksering av alle eiendommer eller på likningstaksten. Likningstaksten gjelder kun for boliger, andre eiendommer må takseres på nytt.

Det er mange grunner til at Arendal kommune vurderer ny taksering som en bedre løsning for innbyggerne, enn å basere grunnlaget på likningstaksten.

  • Ny taksering tar hensyn til flere elementer ved boligen når verdien fastsettes.  
  • Alle eiendommer takseres med utgangspunkt i det samme grunnlaget. 
  • Bruk av likningstakst gir flere variasjoner og oppleves mindre rettferdig av mange 

Geomatikk IKT AS er engasjert for å gjennomføre arbeidet med ny takst. Oppdraget med ny takst ble lagt ut på anbud i april 2019. Kommunen mottok seks tilbud. Geomatkk ble vurdert som det beste.

Hva koster det å omtaksere? 

Omtakseringen skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 9 mill. kr.

Takseringsjobben

Geomatikk IKT sin jobb er å innhente og kontrollere opplysninger om eiendommen din. Dette gjør de ut fra opplysninger som kommunen allerede har. Det kan være feil eller mangler, derfor tar de bilder og måler arealet. Geomatikk IKT bestemmer ikke taksten, men de utarbeider et forslag til takst. Sakkyndig nemnd vedtar taksten. Her inngår kvadratmeterpriser og andre faktorer som for eksempel sjøutsikt, adkomst og standard på eiendommen. De skjønnsmessige vurderingene er en del av nemndas vedtak. Nemnda er utnevnt av bystyret og er ansvarlig for takseringen.

Hvordan gjøres besiktigelsen?

Besiktigelsen er en utvendig besiktigelse av eiendommen og dens bygninger. Besiktigerne skal kun inn i huset ditt hvis du ber dem om det.

  • Besiktigerne har informasjon om bygninger og arealer i matrikkelen tilgjengelig på sine nettbrett
  • Besiktigerne vil måle opp uregistrerte bygninger og bygninger som er registrert med feilaktig bygningsareal i matrikkelen. Målinger av bruksareal blir utført i henhold til Norsk standard 3940 Areal– og volumberegninger av bygninger
  • Forhold som avviker fra opplysningene i matrikkelen og avdekkes under besiktigelse vil bli rettet i matrikkelen, og de nye opplysningene vil gå fram av skatteseddelen.
  • Besiktigerne vil også vurdere forhold på og rundt eiendommen som kan påvirke taksten, samt fotografere eiendommene og bygningene. Bildene vil kun bli brukt til intern behandling i kommunen

Når skjer besiktigelsen?

Besiktigelsen av eiendommene vil i hovedsak foregå over to sesonger:
- fra september til desember 2019, samt fra april til september 2020.

Hva skal du gjøre?

Hvis det er noen spesielle forhold ved eiendommen som du ønsker skal vurderes i besiktigelsen, bør du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da vurdert som en del av grunnlaget for takseringen. Hvis vi trenger mer informasjon tar vi kontakt for nærmere avtale.

Vi er ikke avhengig av at du er tilstede under besiktigelsen. Fristen for å si fra om du vil delta på besiktigelsen er 10. september 2019. Du kan sende en epost til eskatt@geoikt.no Husk og skriv: navn på eier, gårds–og bruksnummer, eiendommens adresse samt e-postadresse og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid.

Alle eiendommer i Arendal vil få brev fra Geomatikk som utfører omtakseringen for Arendal kommune. 

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune. Du kan lese mer om det på nettsiden

 

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Retningslinjene blir vedtatt og gjort offentlige samtidig med takstene. Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2021. Da vil du som eier få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din, og hvor mye eiendomsskatt du skal betale.

01.03.2021

Fortsettelse av besiktigelse

Denne perioden er fra mars 2020 til september 2020. 

01.03.2020

Oppstart av besiktigelse

For å rekke over alle eiendommer må dette gjøres over to omganger.

Første runde blir fra september 2019 til november 2019.

 

01.09.2019

Første prosjektmøte

Oppstartsmøte 17. juni - etablering av prosjekt  

17.06.2019

Kontrakt ble inngått

Kontrakt ble inngått med Geomatikk IKT AS 

16.05.2019

Frist for å levere tilbud

Vi fikk seks tilbud på jobben. 

Geomatikk ble valgt ut fra det mest fordelaktige tilbudet, vurdert ut fra forhåndsdefinerte kriterier beskrevet i anbudet.

07.05.2019

Anbudet blir lagt ut

Kunngjøring av anbudskonkurransen. 

08.04.2019

Bystyrevedtak - omtaksering

28.02.2019

Kontakt oss

Prosjektansvarlig
Einar Krafft Myhren
Overingeniør,
Enhet for kommunalteknikk og geodata
Tlf:  92 25 47 48

Kommunens prosjektgruppe 
Jan Christian Andersen, 
avdelingsleder geodata 
Bente Løvaasen, eiendomsgebyrer
Roger Lieng, support fagsystem
Maria Dalby, kommunikasjon 

Geomatikk IKT
E-post: eskatt@geoikt.no
Telefon: 90 61 80 34