Miljøtiltak i Kittelsbukt og Pollen

Hva

Arendal kommune skal dekke til sjøbunnen i Pollen og Kittelsbukt med et ca. 40 cm tykt lag med sand. Dette gjør vi for å hindre at miljøgifter skal spres i sjøen og til organismene som lever der. 

Hvorfor

Miljøgiftene på bunnen er fra tidligere utslipp. I dag er slike utslipp sterkt redusert og det jobbes stadig med å redusere aktive kilder.  

Pollen og Kittelsbukt inngår i Miljødirektoratets plan for rydding av forurenset sjøbunn langs norskekysten. Samtidig er dette tiltaket et viktig bidrag i kommunens miljømål om at bunnsedimenter ikke skal være til hinder for friluftsliv, fiske og havnedrift.  

Når

Arbeidet i Arendal starter i oktober 2018 og skal pågå frem til våren 2019. Planen er at det skal være ferdig slik at Pollen kan fylles med båter til 17. mai.

Miljødirektoratet har lagt ut informasjon om prosjektet på sine sider.

Blått felt viser hvor bunnen skal dekkes med sand

Hvordan

Det er tilstrekkelig dybde i Pollen og Kittelsbukt til at vi slipper å mudre sjøbunnen (fjerne forurenset masse). Mudring er kun nødvendig i de tilfellene man må beholde seilingsdybden og sikre at store fartøyer ikke virvler opp forurenset sjøbunn.
 
Når vi slipper å mudre, blir faren for spredning av miljøgifter mens vi arbeider mindre. Vi slipper også å måtte flytte forurenset masse til et annet sted på sjøbunnen. 

Vi spenner en "gardin" på utsiden av områdene som skal tildekkes med sand. "Gardinen" skal hindre at sand sprer seg ut i fjorden mens arbeidet pågår. 

Det kan bli noe støy mens vi arbeider. Kittelsbukt og Pollen blir stengt for båttrafikk mens arbeidet pågår. 

Hvem

Multiconsult AS leder prosjektet, mens Agder Marine AS skal gjøre jobben med å dekke bunnen. Agder Dykk har på forhånd undersøkt bunnforholdene. Arendal kommune får dekket ca. halvparten av kostnadene fra statlige midler gjennom Miljødirektoratet.

Flere forurensede sjøområder?

Sjøbunnen i Barbubukt er også forurenset av miljøgifter. Innledende undersøkelser tyder på at sjøbunnen «reparerer» seg selv ved at rene masser over tid legger seg over sjøbunnen. Barbubukt er dessuten dypere enn Pollen og Kittelsbukt slik at det er mindre fare for at forurensninger blir virvlet opp.

Vi skal gjøre flere undersøkelser i Barbubukt for å finne ut om det er nødvendig å gjøre tiltak også her. 

Sjøbunnen i resten av kommunen er i liten grad forurenset av miljøgifter. I 2013 gjennomførte Arendal kommune en storstilt rydding og opprenskning av sjø- og landområder i Eydehavn. 

Er det trygt å spise sjømat?

Sjømat fanget i sjøen i Arendal er trygg å spise, men det er noen unntak. Det advares bl.a. mot å spise lever av fisk fanget i skjærgården i Norge. Siden Miljøstatus har mer informasjon om advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Er det trygt å bade?

Det er ikke farlig å bade selv om sjøbunnen er forurenset med miljøgifter. 

Kontakt oss

Hilde Aasheim (Arendal kommune)
Tlf: 97 16 69 19

Arne Kristian Skiftenes (Multiconsult)
Tlf: 91 55 69 22

Annette Askland (Multiconsult)
Tlf: 48 19 60 03