Likestilt arbeidsliv - Arendal kommune

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold. Arendal kommune ble sertifisert 16. november 2021 på områdene forankring, rekruttering, heltid og livsfase.

Hvorfor

Gjennom sertifiseringen får kommunen konkrete verktøy som kan bidrar til økt likestilling, inkludering og mangfold, konkurransefortrinn, godt omdømme, bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø.
Sertifiseringen skal bidra til at Arendal kommune skal være en attraktiv fremtidsrettet virksomhet som leverer gode tjenester til innbyggerne og at kommunens handlingsplan med FNs bærekraftsmål nåes.
Ordningen skal også gjøre det enklere å innfri myndighetenes krav i Likestillings- og diskrimineringsloven. 

Slik jobber vi

Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av utvalgte hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt representanter fra ulike deler av organisasjonen. Gruppen deltar på fagsamlinger i regi av Agder fylkeskommune, på de ulike temaene.  Gruppen møtes jevnlig og jobber blant annet med handlingsplan for Likestilt arbeidsliv, konkrete prosjekter og sikrer fremdrift.

Hvordan

Sertifiseringsordningen, som tilbys i regi av Agder fylkeskommune, er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015 – 2027 (LIM planen).​ Sertifiseringsordningen, med egen handlingsplan, er også forankret i Arendal kommunes Handlings- og økonomiplan 2022 – 2024 og arbeidsgiverstrategien 2021 - 2024.

Innsatsfaktorer

Sertifiseringsordningen har 7 innsatsområder som det skal jobbes aktivt med:

 • Forankring​ – likestillings- og mangfoldsarbeidet en integrert del av virksomhetens måte å jobbe på i alle nivåer i virksomheten.
 • Heltid​ – tilstrebe en heltidskultur i virksomheten
 • Rekruttering og karriere​ – legge til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering
 • Livsfase​ – legge til rette for likestilt foreldreskap og fleksible løsninger.
 • Tilrettelegging​ – ha rom for arbeidstakere som krever varig eller midlertidig tilrettelegging av arbeidet
 • Likelønn​ – mål om lik lønn for arbeid av lik verdi
 • Inkluderende arbeidsmiljø​ – skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjøringsplikt (ARP)

Knyttes til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. 
Diskrimineringsgrunnlag/områder det skal jobbes med:

 • Kjønn​
 • Nedsatt funksjonsevne​
 • Seksuell orientering​
 • Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk​
 • Religion og livssyn​
 • Etnisitet​
 • Omsorgsoppgaver​
 • Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon​

Arbeidsgiver skal også arbeide for å forhindre  kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering​.

Les mer: 
Likestilt arbeidsliv - Agder fylkeskommune
Likestilt arbeidsliv – Arendalsfolk
Likestillingssenteret KUN
 

Forankring

Aktiv forankring av likestillings- og mangfoldsperspektivet er en forutsetning for å lykkes. Som en del av dette arbeidet har alle ledere med personalansvar i Arendal kommune fått muligheten til å delta på en heldags ledersamling. Gjennom dagen ble det holdt mange spennende innlegg som ga kompetanseløft og innsikt i arbeidet med Likestilt arbeidsliv. Formålet med ledersamlingen var å gjøre ledere i stand å ta i bruk de verktøyene vi får gjennom sertifiseringsordningen. 

20.09.2022

Rekruttering og språkkrav

Et samarbeidsprosjekt er nå avsluttet mellom Arendal voksenopplæring, utvalgte enheter og administrasjonen finansiert av prosjektmidler fra IMDI (Inkluderings- og mangfolds direktoratet.) Prosjektet har resultert i en veileder knyttet til språkkrav og rekruttering.

08.04.2022

Orientering om Likestilt arbeidsliv i komiteene

Som en del av arbeidet med å forankre Likestilt arbeidsliv på alle nivå i organisasjonen, fikk komiteene denne dagen en grundig informasjon om prosjektet.  

20.01.2022

Sertifiseringsseremoni

Agder fylkeskommune inviterte denne dagen, både private og offentlige virksomheter i Agder, til en offisiell sertifiseringsseremoni. - «Arendal kommune tar sosial bærekraft på alvor» sa en stolt ordfører, Robert Cornels Norli, da han mottok sertifiseringsplaketten på vegne av Arendal kommune. Plaketten henger på Arendal kultur og rådhuset i første etasje.  

Offisiell seremoni der Arendal kommune ble sertifisert. 

24.11.2021

Sertifisering

Prosjektgruppa deltok i sertifiseringsmøte med sertifisør fra Likestillingssenteret (KUN). KUN jobber for inkludering og mot diskriminering i Norge og internasjonalt. Arendal kommune ble sertifisert og gruppa fortsetter arbeidet med iverksetting av handlingsplanen de neste 3 årene

11.11.2021

Tilskudd

Som en del av arbeidet med Likestilt arbeidsliv søkte og fikk Arendal kommune tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tiltak for økt etnisk mangfold -  språkkrav i rekrutteringsprosesser. Tiltaket ble utarbeidet i et samarbeid mellom Arendal voksenopplæring og HR avdelingen. Delprosjektet har gjennomført workshop og laget webinar og veileder for ledere; Språkkrav i rekrutteringsprosesser.

27.07.2021

Prosjektgruppe Likestilt arbeidsliv ble etablert

Gruppen, som består av tillitsvalgte og et utplukk av ansatte fra ulike deler av organisasjonen, møtes jevnlig og sørger for fremdrift i prosjektet.

01.01.2021


 

Kontakt oss

Prosjektledere
Ella Pedersen
Janthra Haugen
Rådmannens stab organisasjon, HR