Kyststi

Hva 

Kyststi er etablert i flere kommuner i landet. Noen steder går den på fjell og svaberg og andre steder på skogssti eller turvei. Enkelte strekninger går også på vanlig vei. Selv om standarden er ulik, er merkingen og skiltingen standardisert. Det skal lages en kyststi i Arendal. Arbeidet er et samarbeid mellom Arendal kommune og Friluftsrådet Sør. 

Friluftsrådet Sør skal lage skilt- og tiltaksplaner for strekninger og rundløyper med utgangspunkt i kyststirapporten - Kyststi Arendal, som ble vedtatt i bystyremøte 28.08.14. Hvis det er store avvik fra trasévalgene i rapporten, vil trasévalgene bli behandlet i kommuneplanutvalget. Vi merker og skilter kyststiene først når vi har fått godkjenning og avtaler med grunneiere. 

Friluftsrådet Sør tar nå fortløpende kontakt med grunneiere pr. telefon.

Rådet vil samarbeide med lag, foreninger og frivillighetssentraler for å få til fadderordninger for å sikre tilsyn og enkelt vedlikehold av stiene. 

Hvor

Det er foreløpig vært befaringer i Øyestad og på Hisøy. Se traseene i kartet. 

Hvorfor

En godt merket sammenhengende kyststi gjennom Arendal kommune, gir gode muligheter for naturopplevelser og mosjon/fysisk aktivitet. En kyststi sikrer tilgjengelighet for alle til strandsone og turmuligheter.  

Når

Kyststien skal være ferdig i løpet av 2020. 
De ulike traseene vil bli lagt ut for etter hvert som de blir klare.

Slik jobber vi

Arendal kommune er oppdragsgiver. Friluftsrådet Sør utreder og gjennomfører arbeidet. Arbeidet er forankret politisk i kommuneplanutvalget. 

Administrativ prosjektgruppe:

  • Jann B Nilsen, kulturenheten
  • Anne Lise Halvorsen, kulturenheten
  • Gidske Houge, planavdelingen
  • Kristin Fløistad, planavdelingen

Kontakt oss

Anne Lise Halvorsen
Arendal kommune

Rebecca Hornli Lundberg
Friluftsrådet Sør