Varsel om oppstart av planarbeid: høring og innspill

Det er nå to dokumenter ute til høring: 
Forslag til planprogram (PDF, 1024 kB)
Forslag til arealstrategier (PDF, 665 kB)

Innspill sendes til postmottak@arendal.kommune.no og merkes med "Kommuneplan".

Frist for høringsinnspill er 29. januar 2022.

 

Vi ønsker også innspill til kommuneplanens arealdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Les mer om hvordan du kommer med innspill til kommuneplanen

Ny kommuneplan - arealdel

Hva

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i 2020. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og er resultat av en grundig prosess med mye medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt i 2019, men det er behov for en revisjon for å drøfte og forankre nye strategier og utviklingsgrep, og innarbeide målsettingene fra kommuneplanens samfunnsdel. 

Arendal kommune er en kommune i vekst. Det grønne skiftet og den planlagte batterifabrikken i Eyde Energipark gir store konsekvenser for samfunnsutviklingen, med blant annet behov for mer areal til næring og infrastruktur og flere boliger. Det er målsettinger om at veksten skal være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk. 

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arendal kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram og arealstrategier er første del av prosessen, og skal behandles i bystyret 25. november. 

Politisk sak: Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033. Oppstart av planarbeid, høring av planprogram og høring av arealstrategier

Etter den politiske behandlingen skal planprogram og arealstrategier legges på høring for at innbyggere, næringsliv, statlige og regionale aktører kan gi innspill til planarbeidet. 

Samtidig vil Arendal kommune be om innspill til kommuneplanens arealdel, i tråd med foreslått arealpolitikk. Det er laget en veiledning og mal for innspill som blir lagt ut på denne siden etter behandlingen i bystyret 25. november. 

Hvordan

Arbeidet med kommuneplanen skal ha god politisk forankring og sikre medvirkning fra innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. 

Innspill til arealdelen

Arendal kommune ber om innspill til kommuneplanens arealdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel.

Det er laget en veiledning om arealinnspill og en mal som bør brukes. Gjennom planprosessen vil kommunen vurdere de forskjellige forslagene. Forslag om arealbruksendringer som er i tråd med ønsket samfunnsutvikling og arealstrategi vil bli konsekvensutredet og vurdert. 

Vi ønsker spesielt innspill om:

  • næringsområder i tilknytning til batterifabrikk og tilhørende industri
  • boligområder som bygger opp under stedsstruktur og knutepunktsutvikling (se side 4 i arealstrategiene (PDF, 665 kB))
  • eksisterende byggeområder som kan omgjøres til LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder)
  • nye områder for naturvern, kulturminnevern eller friluftslivsvern i form av hensynssoner
  • avgrensede områder for spredt boligbebyggelse (må tilfredsstille kriterier på side 7 i arealstrategiene (PDF, 665 kB))
  • arealer som er egnet som campingplass og/eller bobilplass

Last ned veiledning/mal. (PDF, 236 kB)

Innspill sendes til postmottak@arendal.kommune.no og merkes med "Kommuneplan". Frist for høringsinnspill er 29. januar 2022.

Videre planprosess

Når det er laget et forslag til ny kommuneplan (tidligst sommeren 2022), skal denne sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I løpet av den perioden planlegger vi et nytt informasjonsmøte. I denne høringsrunden er det ikke åpent for vurdering av nye arealinnspill. 

Hva har skjedd og hva skjer?

6. januar: informasjonsmøte

Arendal kommune inviterer til informasjonsmøte om kommuneplanprosessen torsdag 6. januar kl. 18. Her vil vi fortelle om kommuneplanprosessen, arealstrategier og hvordan du kan komme med innspill.  Det vil også være mulig å følge møtet digitalt. 

Mer informasjon og lenker kommer. 

Desember/januar: høringsperiode

Varsel om oppstart av planarbeid: høring og innspill

Det er nå to dokumenter ute til høring: 
Forslag til planprogram (PDF, 1024 kB)
Forslag til arealstrategier (PDF, 665 kB)

Innspill sendes til postmottak@arendal.kommune.no og merkes med "Kommuneplan".

Frist for høringsinnspill er 29. januar 2022.

Vi ønsker også innspill til kommuneplanens arealdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Les mer om hvordan du kommer med innspill til kommuneplanen

25. november

Forslag til planprogram behandles i bystyremøte 25. november.
 

10. november

Forslag til planprogram behandles i kommuneplanutvalgets møte 10. november.
 

 

Kommuneplanmelding

Kommuneplanmeldingen (behandlet i bystyret i september 2021) skal vurdere konsekvenser av batterietableringen for Arendal og regionen. Meldingen inneholder blant annet:

Statistikkgrunnlag basert på erfaringer fra en tilsvarende fabrikketablering i Skellefteå i Sverige
Prognoser basert på Arendals situasjon: 

  • Nye innbyggere - spesielle behov
  • Boligbehov - type bolig og eierform
  • Behov for næringsareal og tilrettelegging for bedrifter
  • Effekter for barnehager, skoler og andre kommunale tjenester

Prioriterte innsatsområder
Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel
Innspill til Handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025

Les kommuneplanmeldingen

Kontakt oss

Har du ideer eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss.

Sigrid Hellerdal Garthe 
Samfunnsplanlegger
Tlf: 93 81 59 29 

Politisk styringsgruppe
Kommuneplanutvalget
ledes av Milly Grundesen (Sp).

Prosjekteier
Kommunalsjef Geir Skjæveland

Arbeidsgruppe
Kristin Fløystad
Gidske Houge
Hans Birger Nilsen
Kristian Stenseth
Ragnhild Hammer