Ny kommuneplan - arealdel

Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt i 2019, men det er behov for en revisjon for å drøfte og forankre nye strategier og utviklingsgrep, og innarbeide målsettingene fra kommuneplanens samfunnsdel. 

Hva

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealplanen er en overordnet plan for hele kommunens fremtidige arealbruk. Plankart og bestemmelsene er juridisk bindende, og styrer arealutvikling og vern. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i 2020. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og er resultat av en grundig prosess med mye medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. 

Arendal kommune er en kommune i vekst. Det grønne skiftet og den planlagte batterifabrikken i Eyde Energipark gir store konsekvenser for samfunnsutviklingen, med blant annet behov for mer areal til næring og infrastruktur og flere boliger. Det er målsettinger om at veksten skal være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk.  

Hvordan

Arbeidet med kommuneplanen skal ha god politisk forankring og sikre medvirkning fra innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. 

Innspill til arealdelen

Fristen for innspill gikk ut 29. januar. 

Se alle innspillene i vår kartløsning.
Slik får du opp alle innspillene i kartet: 

 1. Velg Kommuneplaninnspill
 2. Velg Plan Kommuneplaninnspill2022

Skjermbilde som viser hvordan du kan vise innspillene i kartvisningen - Klikk for stort bildeVelg riktig kartlag for å se alle innspillene i kartet.

Vedtatte dokumenter

Arealstrategier for Arendal kommune (PDF, 738 kB)
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2022-2033 - Arendal kommune (PDF, 1024 kB)

Referater

Videre planprosess

Når det er laget et forslag til ny kommuneplan (tidligst sommeren 2022), skal denne sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I løpet av den perioden planlegger vi et nytt informasjonsmøte. I denne høringsrunden er det ikke åpent for vurdering av nye arealinnspill. 

Hva har skjedd og hva skjer?

22. juni 2022

Planen blir lagt ut på høring i minst åtte uker. 

 • Innspill som er i tråd med arealstrategi og statlige føringer blir inkludert i arealdelen. Legges på høring som anbefalt innspill. 
 • Innspill som ikke er i tråd med arealstrategi og statlige føringer inkluderes ikke i arealdelen. Legges ut på høring som ikke-anbefalt. 

8. juni 2022: kommuneplanutvalget

Politisk sak: Forslag til ny kommuneplanens arealdel 2022-2033 - offentlig ettersynFørstegangsbehandling av forslag til kommuneplanens arealdel.

April 2022

Innspill som er tatt med videre blir gjennomgått og det vil også være noen befaringer i denne perioden. 

23. mars 2022: kommuneplanutvalget

I dette møtet ble det gjort en grovsortering av innspillene. Innspillene ble sortert i tre kategorier: 

 1. Prioriteres for vurdering i kommuneplanutvalget. I tråd med arealpolitikk. 
 2. Prioriteres ikke i denne revisjonen, men innspillet kan være i tråd med ønsket arealpolitikk. 
 3. Ikke i tråd med ønsket arealpolitikk. 

(2) Disse forslagene vurderes ikke nærmere i kommuneplanprosessen i 2022, men blir tatt opp i revisjon 2023.

(3) Innspill som ikke er i tråd med ønsket arealpolitikk blir, etter vedtak i kommuneplanutvalget, ikke vurdert videre i kommuneplanprosessen. Det blir sendt avslagsbrev. 

Politisk møte: Arendal kommune - Kommuneplanutvalget 23. mars.
Politisk sak: Kommuneplanens arealdel - prioritering av innspill som skal vurderes i planprosessen

29. januar 2022: frist for innspill

Frist for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. 

Se alle innspillene i vår kartløsning.
Slik får du opp alle innspillene i kartet: 

 1. Klikk på kommuneplaninnspill
 2. Velg Plan Kommuneplaninnspill2022

Skjermbilde som viser hvordan du kan vise innspillene i kartvisningen - Klikk for stort bildeVelg riktig kartlag for å se alle innspillene i kartet. 

6. januar 2022: informasjonsmøte

Arendal kommune inviterte til informasjonsmøte om kommuneplanprosessen torsdag 6. januar kl. 18. Her fortalte vi om kommuneplanprosessen, arealstrategier og hvordan du kan komme med innspill. Møtet ble gjennomført digitalt. 

Se opptak av informasjonsmøte.

Desember/januar: høringsperiode

Varsel om oppstart av planarbeid: høring og innspill

Det er nå to dokumenter ute til høring: 
Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)
Forslag til arealstrategier (PDF, 665 kB)

Innspill sendes til postmottak@arendal.kommune.no og merkes med "Kommuneplan".

Frist for høringsinnspill er 29. januar 2022.

Vi ønsker også innspill til kommuneplanens arealdel. Alle har mulighet til å sende inn forslag om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Les mer om hvordan du kommer med innspill til kommuneplanen

25. november 2021

Forslag til planprogram behandles i bystyremøte 25. november.
 

10. november 2021

Forslag til planprogram behandles i kommuneplanutvalgets møte 10. november.
 

 

Kommuneplanmelding

Kommuneplanmeldingen (behandlet i bystyret i september 2021) skal vurdere konsekvenser av batterietableringen for Arendal og regionen. Meldingen inneholder blant annet:

Statistikkgrunnlag basert på erfaringer fra en tilsvarende fabrikketablering i Skellefteå i Sverige
Prognoser basert på Arendals situasjon: 

 • Nye innbyggere - spesielle behov
 • Boligbehov - type bolig og eierform
 • Behov for næringsareal og tilrettelegging for bedrifter
 • Effekter for barnehager, skoler og andre kommunale tjenester

Prioriterte innsatsområder
Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel
Innspill til Handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025

Les kommuneplanmeldingen

Kontakt oss

Har du ideer eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss.

Sigrid Hellerdal Garthe 
Samfunnsplanlegger
Tlf: 93 81 59 29 

Politisk styringsgruppe
Kommuneplanutvalget

Prosjekteier
Kommunalsjef Geir Skjæveland

Arbeidsgruppe
Kristin Fløystad
Gidske Houge
Hans Birger Nilsen
Kristian Stenseth
Ragnhild Hammer