Del av Hoveodden

Hva skal skje?

Da Raet nasjonalpark ble opprettet i desember 2016 ble Raet landskapsvernområde opphevet og Hove Camping ble stående igjen uten eget landskapsvern. Den nye nasjonalparken ble vedtatt lagt rundt og utenom campingplassen. Vern av natur og landskap i campingområdet ble forutsatt ivaretatt av kommunen gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommuneplanens arealdel og reguleringsplan). 

Arendal kommune skal i dette arbeidet bestemme hva området skal benyttes til. Det skal vurderes om området fortsatt skal være campingområde eller om det skal tilbakeføres til naturområde. Hvis konklusjonen blir fortsatt camping skal det utredes ulike alternativer for campingløsninger i planarbeidet. 

Dokumenter

Prosjektplan (PDF, 600 kB)

Noen spørsmål og svar

Del av Hoveodden

Kan området bli landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)?

Under arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel har det kommet mange henvendelser om nåværende byggeformål bør opphøre og at området bør endres til LNF-formål. Dette kan bystyret i prinsippet gjøre og ideelt burde dette vært avklart i overordnet plan. Dersom bystyret skulle falle ned på dette nå kan reguleringsplanprosessen stanses før den har begynt. Dette blir bestemt 23. mai.

Kan området bli en del av nasjonalparken?

Det er en mulighet for å verne området gjennom supplerende vern. Kommunen kan foreslå dette direkte eller gjennom Fylkesmannen. I Grimstad er et tilgrensende område vernet som landskapsvernområde (Søm). Ved å redusere omfanget av tekniske inngrep i campingen, kan det også være mulig å få området inn som en del av nasjonalparken. I begge tilfeller vil dette gå som en sak etter naturmangfoldloven og med staten som aktør og ikke som en del av arbeidet etter plan- og bygningsloven.  

Skal det bare bygges hytter i området eller vil det også bli plass til campingvogner?

Alternative campingløsninger skal først konkretiseres når fagutredninger på natur, kultur og friluftsliv er klare. Dette gjør vi for å sikre at vi først har oversikt over verdiene i området.

Hvordan kan jeg påvirke?

Slik kan du påvirke i løpet av arbeidet med planen: 

I arbeid med reguleringsplaner er det to faser som er åpne for skriftlige innspill. Det er under oppstarten (planlegges i juni) og under høringen (planlegges neste år). I begge disse fasene planlegger vi folkemøter. I tillegg skal vi til høsten ha et informasjonsmøte når utredningene er ferdige. Ut fra innspillene i dette møtet, og utredningene, kan vi forslå om området skal være camping eller LNF-område, og eventuelt hvordan en camping kan se ut. Det er bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen. 

Slik kan du påvirke politisk: 

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Les mer om hvordan du kan påvirke.

 

Hvor?

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Klikk for stort bildeDel av Hoveodden. Kartet viser avgrensing av reguleringsplanområdet.

Hva har skjedd og hva skjer videre?

24. januar 2019

Arendal bystyre avviser privat reguleringsplaninitiativ og gir ikke klarsignal til Canvas Hove for å starte opp reguleringsplan for området. Bystyret vedtar at det skal utarbeides en reguleringsplan i kommunal regi. 

24. april 2019

Kommuneplanutvalget innstiller til bystyret på godkjenning av prosjektplanen med visse endringer.

2. mai 2019

Arendal bystyre godkjenner prosjektplanen med noen endringer. 
Les oppdatert prosjektplan (PDF, 600 kB)

 

23. mai 2019

Kommuneplanens arealdel behandles i bystyret. Formål og avgrensning av formålet for området fastsettes.

Juni 2019

Planlagt kunngjøring om oppstart av reguleringsplan. Første folkemøte. 

Juni - september 2019

Utredninger av utvalgte tema.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Geir Skjæveland
Kommunalsjef