Heltidskultur

Hva 

Arendal kommune vil gå fra å være en deltidskommune til en heltidskommune. Dette betyr at flere medarbeidere får økt fast stilling eller får hele stillinger. Hovedregelen skal være å tilby 100% stilling ved ansettelse. Målet er at minst 60 prosent av de ansatte skal jobbe fulltid.

Hvor 

Prosjektet er startet i helse og omsorgssektoren men skal gjelde hele kommunen. 

Hvorfor 

Forskning viser at mer heltid gir økt kvalitet på tjenestene, økt effektivitet og bedre arbeidsmiljø. Samtidig ser vi at det vil være et større behov for arbeidskraft i årene som kommer. Da vi startet arbeidet med heltid - jobbet kun hver femte i helse og omsorg fulltid. 

Arendalsfolk kan du lese mer om prosjektet - Heltidskultur - hvordan snur man en kultur
Vi har også laget en brosjyre som forteller om prosessen Fra deltid til heltid

Slik jobber vi 

En utvidet arbeidsgruppe har fokus på utvikling av heltidskultur. Det er ansatt en prosjektleder som har ansvar for å skape heltidskultur. KS har vært en viktig samspiller i arbeidet med heltid.  
Høsten 2017 ble det satt i gang et pilotprosjekt hvor fem avdelinger i helse- og omsorgssektoren ble valgt ut til å finne gode tiltak for å skape mer heltid. I 2018 ble arbeidet satt i gang i oppvekstsektoren.

Tidslinje

Bystyret vedtar nye rettningslinjer

På bystyremøtet 17- desember vedtok bystyret nye rettningslinjer for heltidskultur i Arendal kommune. 

Rettningslinjene for heltidskultur

14.12.2017

Kick-off for heltidsprosjektet

Bystyret ble invitert med på workshop med alle HMS-utvalgene i helse- og omsorgssektoren.

 

21.09.2017

Oppstart av heltidsprosjektet

Første samling for heltidsprosjektet. 

Pilotavdelingene: 
Røed Bo- og omsorgssenter 
Tromøy bokollektiv for demente 
Nyskogen Bo- og omsorgssenter
Solhaug hjemmesykepleie 
Tromøy hjemmesykepleie

15.09.2017

Heltidserklæringen

I februar 2013 ble den første Heltidserklæringen undertegnet av KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Erklæringen er siden da fornyet to ganger, i 2015 og i 2018.

01.02.2013

Kontakt oss

Prosjektleder
Ola Sigmundstad,
Ola.sigmundstad@arendal.kommune.no

Utvidet arbeidsgruppe
Karl Mork, kommunalsjef HR
Per Øyvind Larsen, enhetsleder hjemmebaserte tjenester
Svein Elgvin, enhetsleder institusjon
Grete Nærbø, enhetsleder funksjonshemmede 
Trude Hokstad, hjemmesykeplejen sentrum Maxis
May Elin Engø, Røed bo- og omsorgssenter
Cathrine Berg, hovedtillitsvalgt Delta
Ann Marit Strædet, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet
Anja Helen Ekrem, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Sølvi Christensen, hovedtillitsvalgt
Fagforbundet
Aud Grete Myhren, fagleder, støttetjenester helse og levekår
Erik Ose, hovedverneombud
Maria Dalby, kommunikasjonsrådgiver
Ragnhild Henny Vignes, Ass. kommunalsjef, Helse og levekår
Siri Sølvberg Andersen, rådgiver økonomi