Heltidskultur - Arendal kommune

Heltidskultur

Arendal kommune har jobbet med heltidskultur siden 2005, med forsterket innsats fra 2017, noe som har gitt en positiv utvikling fra kun 25 prosent til nå over 40 prosent heltidsansatte i helse og omsorg. Målet er at minst 60 prosent av de ansatte skal jobbe fulltid

Deltidsarbeid er en av de største kommunale utfordringer både her i kommunen og i de fleste andre kommuner i Norge, men også i Sverige og Danmark. Hovedregelen skal være å tilby 100 prosent stilling ved ansettelse. Arendal kommune er samtidig en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og det skal selvfølgelig også være god plass til ansatte som har redusert arbeidsevne.

Hvor 

Prosjektet startet i helse og omsorgssektoren der mange jobber deltid, men gjelder også nå i skole, SFO og barnehager.

Hvorfor 

  • Sikre god tjenestekvalitet til innbyggerne. Både i bruker- og pårørendeperspektivet.​
  • Sikre gode og trygge arbeidsforhold til alle ansatte.​
  • Fremme et godt, inkluderende og lærende arbeidsmiljø​.
  • Forutsigbar arbeidstid og en lønn å leve av​.
  • Styrke likestillingen mellom kjønnene i Arendal og på Sørlandet.​
  • Bedre ressursutnyttelse, frigi tid til ledelse og arbeidsmiljøutvikling. Styrke omdømmet til kommunen som en seriøs og fremtidsrettet arbeidsplass.
  • Er også en del av løsningen i rekrutteringsutfordringene nå og i årene som kommer.

Arendal bystyremøte 27. januar 2022, ber om at arbeidet med å gi flere ansatte hele stillinger under henvisning til de mål som er satt i kommuneplanen og tidligere handlings- og økonomiprogram prioriteres. Arendal bystyre er opptatt av heltidskultur for å sikre god tjenestekvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte, samtidig som det er opp til partene i arbeidslivet å bli enige om arbeidsvilkårene for å nå disse målene.

Arendalsfolk kan du lese mer om prosjektet - Heltidskultur - hvordan snur man en kultur
Vi har også laget to brosjyre som forteller om prosessen Fra deltid til heltid og Heltidskultur

Slik jobber vi 

Høsten 2017 ble det satt i gang et pilotprosjekt hvor fem avdelinger i helse- og omsorgssektoren ble valgt ut til å finne gode tiltak for å skape mer heltid. I 2018 ble arbeidet satt i gang i oppvekstsektoren.

Heltidskultur utvikles i tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Vi har nedsatt to utvidet arbeidsgrupper - en i helse og levekår og en for barn og unge, som møtes jevnlig. Deres oppgave er å komme med gode innspill til heltidskulturarbeidet, drøfte nye løsninger på turnuser eller innspill til administrasjonen eller politikerne på de utfordringer vi står over for. Arbeidsgruppen har blant annet utarbeidet retningslinjer for heltidskultur og strategisk bemanningsledelse 11.03.21   

Arbeidsgruppene består av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, enhets- og avdelingsledere, kommunalsjefer og relevante fagpersoner fra rådmannens stab.

Når en skal utvikle heltidskultur er avdelingene anbefalt å jobbe med gode involverende prosesser sammen med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte for å finne gode løsninger.

Løsning for å få mer heltid

Det er flere ulike tiltak og løsninger som gir mer heltidsarbeid. Innenfor turnusarbeid er økt helgetimeantall pr. år avgjørende for å en heltidskultur. Dette kan løses med at en kan arbeide flere helger i tradisjonell turnus eller færre helger men da med lengre vakter i mer bærekraftige langvaktturnus. Det er også viktig at arbeidsgiver som hovedregel ansetter i 100 prosent stillinger. 

 

Tidslinje

Heltidsatsningen - ny behandling i bystyret

Arendal bystyre vedtar å be kommunedirektøren prioritere arbeidet med å gi flere ansatte hele stillinger under henvisning til de mål som er satt i kommuneplanen og tidligere handlings- og økonomiprogram.

Politisk sak: Heltidsatsningen i Arendal kommune

Du kan se debatten fra bystyret 

27.01.2022

Fornyet nasjonal heltidserklæring

Fornyet nasjonal heltidserklæring mellom KS, Fagforbundet, FO og Norsk Sykepleierforbund.

17.08.2021

Felles retningslinjer

Felles retningslinjer for heltidskultur og strategisk bemanningsledelse, gjeldene for oppvekst og helse og omsorg.

11.03.2021

Nytt bystyrevedtak

Arendal bystyre legger til grunn at justeringen av pleiefaktor for nevnte avdelinger finansieres innenfor rammen av til enhver tid vedtatt budsjett. Arbeidet med heltidskultur i enhet institusjon intensiveres. 

27.08.2020

Reviderte retningslinjer for heltidskultur i helse og levekår

Retningslinjer for heltidskultur helse og levekår (PDF, 498 kB) er vedtatt i Arendal Bystyre 14.desember 2017.
Evaluert av partssammensatt gruppe 14.05.19 og 25.02.20.

25.02.2020

Samling for helse og omsorg

Samling for alle HMS - og kvalitetsutvalg i helse og levekår, med bl.a. foredrag av Nina Amble.

Kommunalsjef Torill Skår fortalte om utviklingen, på to år har vi økt andelen av heltidsansatte til 35 prosent. 
Nytt hefte om heltid.

04.12.2019

Heltidssamling for barnehager, skole og SFO

Samling for alle HMS- og kvalitetsutvalgene i barnehager, skole og SFO med tema heltidskultur. Besøk fra Ørsta Kommune.

22.11.2019

Røed bo- og omsorgssenter blir heltidssykehjem

I juni starter Røed bo- og omsorgssenter ny turnus for å imøtekomme bystyrets bestilling om å etablere et heltidssykehjem i Arendal kommune. Fremover skal de ansatte jobbe lengre vakter, men færre helger enn nå.

01.06.2019

Retningslinjer for heltidskultur enheter barn, unge og familier

Retningslinjer for heltidskultur i skole, SFO og barnehage. Vedtatt av bystyret 23.mai 2019.  

23.05.2019

Bystyret vedtar nye rettningslinjer

På bystyremøtet 14. desember vedtok bystyret nye rettningslinjer for heltidskultur i helse og levekår, Arendal kommune. 

Rettningslinjene for heltidskultur (PDF, 825 kB)

14.12.2017

Kick-off for heltidsprosjektet

Bystyret ble invitert med på workshop med alle HMS-utvalgene i helse- og omsorgssektoren.

 

21.09.2017

Oppstart av heltidsprosjektet

Første samling for heltidsprosjektet. 

Pilotavdelingene: 
Røed Bo- og omsorgssenter 
Tromøy bokollektiv for demente 
Nyskogen Bo- og omsorgssenter
Solhaug hjemmesykepleie 
Tromøy hjemmesykepleie

15.09.2017

Heltidserklæringen

I februar 2013 ble den første Heltidserklæringen undertegnet av KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Erklæringen er siden da fornyet to ganger, i 2015 og i 2018.

01.02.2013

Kontakt oss