Gullknapp flyplass - ny vei - Arendal kommune

Gullknapp flyplass - ny vei

Vi skal lage et planprogram med vurdering alternative traseer for ny vei til Gullknapp med nye næringsarealer. Planprogrammet er et verktøy som skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og grep for det videre reguleringsplanarbeidet.

Hva

Målet er å avklare lokaliseringsvalg for trasé og næringsarealer for detaljregulering.

Planprogrammet er politisk behandlet og fastsatt i Arendal og Froland kommuner. Anbefalt trase er den røde traseen i kartet under. 
Les saksdokumentene fra kommuneplanutvalgets møte 26. september 2018.

Hvor

Ny adkomst til Gullknapp lufthavn. Anbefalt trasé er den røde traseen i kartet under. 

 

 

Hvorfor

Målet for planarbeidet er å tilrettelegge for ny forbedret adkomst til Gullknapp og legge til rette for fremtidige næringsarealer langs traseen.

Tidsplan

26. september 2018

Planprogram behandlet og fastsatt i kommuneplanutvalget. 

Nå skal det lages en detaljreguleringsplan med utgangspunkt i den anbefalte traseen. Anbefalt trase er den røde i kartet over. 

22. juni

Frist for innspill. 
Send dine innspill via vår kartløsning eller
til postmottak.

Mai/juni 2018

Høring av forslag til planprogram 
med silingsrapport.

Frist for innspill er 22. juni.  
Se forslagene i vår kartløsning.

30. mai 2018

Møte for grunneiere som bor innenfor en 100 - meterkorridor på anbefalt trase. 
Se presentasjonen fra møtet (PDF, 456 kB)

 

Vår 2018

  • Eventuelle justeringer av planprogram etter høringsperioden.
  • Politisk fastsetting av planprogram og oppstart av detaljreguleringsarbeid.

Vinter 2017/2018

Forslag til planprogram med silingsrapport presenteres for politikere og grunneiere.

Høst 2017

Arbeid med forslag til alternative traseer.

 

Dokumenter

Planprogram (PDF, 2 MB) 08.05.2018
Silingsrapport (PDF, 2 MB) 08.05.2018
Vedlegg 01 (PDF, 10 MB) Landskap
Vedlegg 02 (PDF, 362 kB) Nærmiljø og friluftsliv
Vedlegg 03 (PDF, 497 kB) Naturmangfold
Vedlegg 04 (PDF, 759 kB) Kulturminner kulturmiljø og kulturlandskap
Vedlegg 05 (PDF, 4 MB) Landbruk
Vedlegg 06 (PDF, 97 kB) Trafikk og veiutforming
Vedlegg 07 (PDF, 57 kB) Trafikksikkerhet
Vedlegg 08 (PDF, 82 kB) Vann og avløp
Vedlegg 09 (PDF, 115 kB) Barn og unge
Vedlegg 10 (PDF, 219 kB) Næring
Vedlegg 11 (PDF, 18 MB) Veitegninger
Vedlegg 12 (PDF, 92 kB) Veiutforming og sammenligningskostnader
Vedlegg 13 (PDF, 56 kB) Responstid ved Østre Agder Brannvesen
Vedlegg 14 (PDF, 117 kB) Vedlegg 14. Oversikt overordnede planer og retningslinjer

Hvordan jobber vi 

Arbeidet med planprogram og vurderinger knyttet til dette gjøres i arbeidsgrupper satt sammen av ulike fag og fagpersoner.

Trafikk

Michael Sørensen
Ann-Iren Trommestad
Hans Jomås 
Sigurd Ahlmann Jensen

Trafikksikkerhet

Hilde Aasheim
Ole Tom Ørnevik

Barn- og unge – Folkehelse

Tone Worren Kløcker - Barnas representant 

Vann, avløp og overvan

Knut Berg - Larsen, Avløp
Asgeir Øybekk, overingeniør infrastruktur, vann
Bjørge Johansen
Sigurd A Jensen

Næringsareal

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune
Ole Tom Tjuslia
Sigurd Ahlmann Jensen 

Biologisk mangfold

Giske Houge, arealplanlegger plan 
Helene Thygesen, avdelingsingeniør 
Barbro K. Olsen

Kulturmiljø og kulturminner

Nora Lillegaard (kulturminner, SEFRAK)
Barbro K. Olsen

Nærmiljø og friluftsliv

Gidske Houge
Barbro K. Olsen
Ole Tom Ørnevik 

Landskap

Kristin Fløystad
Barbro K. Olsen

Landbruk

Morten Foss
Trude Engesland
Sigurd Ahlmann Jensen
 

 

Kontakt oss

Arendal kommune
Barbro K. Olsen
Prosjektleder

Froland kommune
Sigurd Ahlman Jensen
Prosjektmedarbeider