Eydehavn - ny vei

Hva

Reguleringsplan som utarbeides skal inneholde:

  • Kart: Kartet viser planområdet og hva man kan bruke arealene til. 
  • Reguleringsbestemmelser: reguleringsbestemmelser utfyller plankartet og gir føringer hvor arealbruk
  • Risiko og sårbarhetsanalyse
  • Planbeskrivelse
  • Konsekvensutredning: Beskriver vurderinger og utredninger av hvordan planen påvirker for eksempel natur, friluftsliv, barn og unge og kulturminner.

Reguleringsplanside for ny vei til Eydehavn.

Hvor

Ny veiforbindelse fra Fv 410 til havneområdet på Eydehavn. Vi jobber videre med det grønne alternativet.

Klikk for stort bilde

Hvorfor

Målet med planarbeidet er å kunne imøtekomme behovet for ny forbedret adkomst til havna som skal avlaste dagens adkomst gjennom Eydehavn sentrum. Det er også et mål å imøtekomme behovet for nye næringsarealer tilknyttet havnas virksomhet.

Tidsplan

29. april

Kommuneplanutvalget behandler planforslaget. 

13. november 2019: presentasjon for kommuneplanutvlaget

Prosjektgruppen v/styringsgruppen, Statens vegvesen og Asplan Viak presenterte arbeidet med forslag til reguleringsplan for Eydehavn – ny vei for kommuneplanutvalget i møte 13. november.

Presentasjoner i møtet: 

Presentasjon - Arendal kommune reguleringsplanarbeid
Presentasjon - Asplan viak
Presentasjon - Statens vegvesen

Oktober 2019

Aust-Agder fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet. Rapporten er under utarbeidelse.

Høst 2019

Arkeologiske undersøkelser.

Vår/høst 2019

Utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Planprogram fastsatt

Planprogram for ny vei til Eydehavn ble fastsatt av 
kommuneplanutvalget i møte 12. desember.

Møteprotokoll

21. september

Frist for innspill til forslag til planprogram

Si din mening om forslag til planprogram for ny vei til Eydehavn. Tre alternative korridorer er vurdert, hvor grønn korridor (nordre) anbefales for videre detaljregulering. Si din mening innen fristen 21.09.2018 til: Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad, til postmottak eller direkte i vår kartløsning.

 

6. september 2018

Informasjonsmøte ble holdt på Folkets hus på Eydehavn 6. september kl 18:00. Se Facebookinvitasjon.
Vi takker for et godt oppmøte og for innspill til planprogrammet.

Etter at fristen for innspill går ut 21. september vil alle innspill bli gjennomgått og vurdert før planprogrammet skal fastsettes av kommuneplanutvalget. 

Juli - september 2018

Høring av planprogram og annonsering av informasjonsmøte i forbindelse med høring.

Juni 2017 – mars 2018

Arbeid med nytt planprogram med vurderinger av alternative traseer.

Klikk for stort bildeAlternative veitraseer til Eydehavn.Gul stiplet linje: eksisterende regulert vei til havna
Oransje stiplet linje: eksisterende regulert vei i området
Heltrukne linjer i blå, rød og grønn: nye alternativer for trase til havna

Mai/ juni 2017

Gjennomgang av innspill til høring og kunngjøring. Beslutning om å imøtekomme innspill som går på å vurderer flere alternative løsninger for ny vei.

Mai 2017

Kunngjøring om oppstart av plan og høring av planprogram.

2016

Arbeidet startet. 

Dokumenter

 

Hvordan jobber vi?

Arbeidet med planprogram og vurderinger knyttet til dette gjøres i arbeidsgrupper satt sammen av ulike fag og fagpersoner

Trafikksikkerhet

Hilde Aasheim

Barn- og unge – Folkehelse

Tone Worren Kløcker - Barnas representant 

Vann, avløp og overvann

Knut Berg - Larsen, Avløp
Asgeir Øybekk, overingeniør infrastruktur, vann
Barbro K. Olsen (sekretær)

Næringsareal

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune
Torstein Olsen
Rune Hvass
Barbro K. Olsen

Biologisk mangfold

Giske Houge, arealplanlegger plan (naturforvalter)
Helene Thygesen, avdelingsingeniør (biolog)
Barbro K. Olsen

Kulturmiljø og kulturminner

Nora Lillegaard, overarkitekt plan (kulturminner, SEFRAK)
Barbro K. Olsen

Nærmiljø og friluftsliv

Gidske Houge
Barbro K. Olsen

Landskap

Tine Eilen Gunnes og Kari Huvestad – Landskapsarkitekter Aust Agder fylkeskommune
Kristin Fløystad
Barbro K. Olsen

Kontakt oss

Roy Vindvik
Saksbehandler

Geir Skjæveland
Kommunalsjef