Ny vei fra Eyde energipark - Neskilen

Saksdokumenter

Les saksdokumentene

Planprogram på høring og varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Arendal kommune har i samsvar med pbl. §12-9 utarbeidet planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny veg fra Eyde Energipark til Neskilen. Planprogrammet er utarbeidet etter reglene i pbl § 4-1. Konsekvensutredningen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Høring

Planprogrammet legges nå ut på høring i seks uker, fra 15. januar til 26. februar 2021. Samtidig varsles oppstart av detaljreguleringsplan for strekningen i samsvar med pbl. §§ 12-1, 12-8 og 12-14.

Fastsetting

Det legges opp til fastsetting av planprogrammet i kommuneplanutvalget 17. mars 2021

Område

Planområdet omfatter alt areal som kan komme til å bli tatt i bruk i forbindelse med bygging og drift av den nye vegen, slik som selve vegtraseen, kryss, tiltak knyttet til vegen, massedeponier, nødvendige anleggsbelter og annet areal. Den endelig planavgrensningen vil bli mindre omfattende enn det området som det varsles oppstart for. Planområdet overlapper ellers med planområdet for Eyde Energipark. Endelig avgrensning mellom de to separate planene avklares gjennom planprosessen.

Innenfor planområdet vil det kunne bli gjennomført befaringer, oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser, arkeologiske registreringer og lignende. Ved slike aktiviteter kan det bli aktuelt å gå inn med maskinelt utstyr. I slike tilfeller vil grunneiere bli varslet særskilt.

Merknader/frist

Merknader til planprogrammet og innspill til reguleringsplanarbeidet sendes innen 26. februar til :
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller på e-post postmottak@arendal.kommune.no

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet ta kontakt med prosjektleder Håkon Håversen,  
tlf. 90 84 21 01.

Hva 

Ny reguleringsplan for ny vei mellom Eyde Energipark ved Longumkrysset på E18 og Arendal havn på Eydehavn. Målet er å sikre en god forbindelse til Arendal havn, samt å legge til rette for næringsutvikling i området. Arbeidet for tilrettelegging av Morrow Batteries sin planlagte batterifabrikk er en del av, men ikke hele, bakgrunnen for tiltaket. 

Mål

Samfunnsmålet for tiltaket er å legge til rette for næringsutvikling i Eyde energipark samt å sikre en sikker og effektiv veiforbindelse fra Arendal Havn på Eydehavn til overordnet veinett. Målet er at reguleringsplanen blir vedtatt politisk i løpet av 2021.

Effektmål 

  • Korte ned reisetiden mellom overordnet veinett og havna. 
  • Bedre trafikksikkerheten på avlastet veinett. 
  • Legge til rette for framtidsrettede og miljøvennlige transportformer for havna og næringsliv forøvrig. 
  • Effektmål for naturmangfold 
  • Legge til rette for både utbygging og drift og vedlikehold av anlegget med lavere klimagassutslipp sammenlignet med tradisjonell utbygging. 

Tidsplan

Januar 2021: høring av planprogram

Forslag til planprogram blir lagt ut på høring i løpet av januar. 

Høsten 2020

Arbeidet starter. Lage utkast til planprogram.