Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

Arendal kommune har fått tilskudd fra Forskningsrådet til et offentlig PhD prosjekt som startet i 2017 og avsluttes neste høst. PhD prosjektet er knyttet til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO, Institutt for Urbanisme og Landskap, som gradsgivende organisasjon. 

Hva

Prosjektet har arbeidstittelen «Helhet og nærhet i bærekraftig by og stedsutvikling», med blant annet et fokus på mobilisering av mennesker og kulturelle ressurser gjennom samskapingsprosesser og et ressursbasert utviklingsperspektiv. 

Hvordan 

Prosjektet ser på hvordan kommunen organiserer plan- og byutviklingsprosjekt, kommuniserer og legger til rette for innbyggermedvirkning og samskaping. 

Hovedproblemstillingen handler om hvilket blikk, hvilke perspektiv og samarbeidsmodeller som må være tilstede for å stimulere til, og legge til rette for, aktiv sivilsamfunnsmobilisering, innbyggerinvolvering og medvirkning.

Det er valgt ut fire case eller utviklingsprosesser som følges gjennom blant annet aksjonsforskning:

  1. «Sentrumsrommet». Medvirkning og innbyggerinvolvering i tilknytning til DOGA-piloten Levende Lokaler( 2016-2018) , Byplan 2023, og kommunedelplan sentrum
  2. «Bydelsrommet». Medvirkning og innbyggerinvolvering i prosessene knyttet til knutepunktoppbygging i Krøgenes og Vindholmen/ Bryggebyen i Arendal.
  3. «Landskapsrommet». Kystsonemobilisering og innbyggerinvolvering med Raet Nasjonalpark som pilot.
  4. «Kommunerommet». Sivilsamfunnsstrategien,«Samskaping i Arendal», og prosessen knyttet til utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel som bygger på FNs bærekraftmål og ble vedtatt av bystyret i 2020.

Prosjektet undersøker hvilke former for plan,-prosess- og stedsledelse, og metoder for kommunikasjon, samskaping og deltagelse som kan bidra til økt eierskap og involvering. Videre ser man på hva som gir bedre resultat med tanke på attraktivitet, tilhørighet, innovasjon og bærekraft, med særlig vekt på demokrati og sosio-økonomiske perspektiv.

Bli med i undersøkelse om medvirkning, samskaping og bærekraft i by-og stedsutvikling 

Nå vil vi gjerne høre innbyggernes tanker og idéer om hvordan de opplever og har meninger om plan- og byutviklingsprosesser i Arendal. Hvordan oppleves muligheten for medvirkning, og hva oppfattes å være bærekraftige løsninger lokalt? Hva er viktig for bylivskvalitet, bostedsattraktivitet, trivsel og tilhørighet?

Svarene blir samlet i en rapport, som blir et viktig innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel. Innspillene vil også bli en del av datainnsamlingsgrunnlaget for PhD- avhandlingen, og bidra til forsknings- og praksisfeltet for øvrig.

Ingen epostadresser eller digitale spor vil bli registrert dersom du svarer på spørreskjemaet. Vi har utformet spørreskjemaet slik at ingen enkeltpersoner kan bli gjenkjent. Når undersøkelsen er avsluttet, vil datagrunnlaget anonymiseres, og kun oppbevares ved AHO, i henhold til prosjektets godkjenning fra NSD.

Undersøkelsen ble avsluttet 15. oktober. Takk til alle som svarte! 
 

Kontakt oss