Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret den løpende kontroll med forvaltningen i kommunen (kommunelovens § 23-1). Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, ansatte i kommunen, personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i, og personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg.

Møteplan og sakspapirer

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) endret med virkning fra 1.1.2020 navn til Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks)Les mer på nettsidene til Vetaks.

Medlemmer

Haagen Poppe, Leder, H
Liv Andersen, Nestleder, Ap
Terje Stiansen, Medlem, FrP
Anne Rostad, Medlem, SV
Kristen Bjormyr, Medlem, Sp
 

Varamedlemmer

Pål Frydenberg, Hp
Jan Willy Jensen, KrF
Wenche Madshaven, FrP
Tor Jakobsen, Ap
Ernst Ragnar Pfaff, H