Vurdering av habilitet - Arendal kommune

Vurdering av habilitet

Hva er habilitet?

Som folkevalgt vil du kunne komme i en posisjon hvor det kan stilles spørsmål om du er inhabil til å være med på å fatte vedtak i en sak som er til behandling. At en er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet, og det handler om hvilken personlige posisjon man har i en sak. Dette kan være at man står nær den som er part i en sak, eller at man har økonomiske interesser i et bestemt utfall av en sak.

Habilitetsregler

Formålet med habilitetsregler er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene, og beskytte beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. Det er ikke kritikkverdig å være inhabil, men det kan være kritikkverdig å ikke fratre om en er inhabil.

Gjør en vurdering i god tid før møtet

For å sikre en god vurdering bør du vurdere din egen habilitet i god tid før møtet hvis det er mulig. 

Vurdering av automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd

Hva er svaret på disse spørsmålene?

 • Er du selv part i saken?    
 • Er du i slekt eller svogerskap med en part?        
 • Er du, eller har du vært gift med eller forlovet med en part i saken?    
 • Er du, eller har du vært fosterforelder eller verge til en part i saken?    
 • Er du eller har du ledende stilling eller styreverv for et selskap/forening/stiftelser som er part i saken?

Part: Part i saken er du når avgjørelsen retter seg mot deg eller saken ellers direkte gjelder deg. F.eks dersom du har søkt om noe eller klaget på et pålegg fra kommunen.

Er svaret ja på ett eller flere av spørsmålene? Kontakt politisk sekretariat

Hvis du kan svare ja på noen av disse spørsmålene er du automatisk inhabil og kan ikke delta i behandlingen av saken. Du må ta kontakt med politisk sekretariat i god tid før møtet, slik at vararepresentant eventuelt kan kalles inn. 

Er svaret nei på alle spørsmålene?

Hvis du svarer nei på spørsmålene over kan du likevel være inhabil etter den såkalte "sekkebestemmelsen" i forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Da skal en gjøre en skjønnsmessig vurdering av om det foreligger "særenge forhold som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet". 

Vurdering av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd

 • Innebærer saken en særlig fordel eller ulempe for deg eller noen du har nær personlig tilknytning til?    
 • Hva slags fordel/ulempe og hvor stor er denne?    
 • Hvor sannsynlig er det at denne fordelen/ulempen inntrer?    
 • Er dette egnet til å svekke tilliten til at du vil behandle saken objektivt?     

Det må være en særlig forbindelse mellom den folkevalgte og saken, og det må være noe som skiller seg fra det som er typisk for slike relasjoner. For eksempel et særlig nært vennskap/uvennskap, naboforhold eller konkurranseforhold.

Tror du det kan være "særegne forhold" i saken? Kontakt politisk sekretariat

Hvis du kommer til at det kan foreligge "særegne forhold" for deg i denne saken, må du reise spørsmål om din habilitet. Dette må du gjøre i godt tid før møtet, slik at vararepresentant eventuelt kan kalles inn. Ta kontakt med politisk sekretariat. 

Hjelp med vurdering

Hvis du ønsker en vurdering ber vi deg bruke skjemaet under, for å sikre at vi får all informasjon vi trenger for å gjøre vurderingen. 

Skjema for vurdering av habilitet

Slik saksbehandles habilitetsspørsmål i møtet    

 1. Møteleder tar opp spørsmålet før saken behandles.    
 2. Den det gjelder uttaler seg om spørsmålet og fratrer.    
 3. Varamedlemmet tiltrer.     
 4. Det folkevalgte organet avgjør selv om medlemmet er inhabil og stemmer over habilitetsspørsmålet.    
 5. Beslutningen protokollføres.    
 6. Saken tas til behandling.     

Lover og regler 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forvaltningsloven §6