Enhet levekår

Tjenesteområder - levekår

Livsmestring

Våre tjenester:

 • Familie og helse
 • Psykisk helsetjeneste - voksne
 • Miljøarbeidertjenesten - oppfølging av rusmisbrukere
 • Bo- og oppfølgingstjeneste psykisk helse
 • Aktivitetstilbud
 • Feltsykepleien
 • Sykepleietjenesten i Arendal fengsel
 • Botilbud - psykisk helse  og rus
 • Psykososialt kriseteam

Spesialpedagogiske tjenester

Våre tjenester:

 • PPT med logopedtjenester
 • Pedagogisk fagteam
 • Sandum alternative opplæringssted
 • Hovetun alternative opplæringssted
 • Mobilt skoleteam

Helsestasjonen

Våre tjenester:

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjon 0 - 5 år
 • Helsestasjon for ungdom opptil 24 år
 • Skolehelsetjeneste 5 - 20 år
 • Smittevern og vaksinasjon
 • Selvmordsforebyggende team

Barnevern

Våre tjenester:

 • Foreldreveiledning og forebyggende tiltak
 • Hjelpetiltak

Kontakt oss

Levekårssjef
Carl Jakob Hansen 
Tlf: 91 18 81 52

Enhetsledere

Livsmestring
Ørjan Fossheim
Tlf: 91 76 77 33

Spesialpedagogiske tjenester
Inger Mari Sørvig
Tlf. 94 50 83 73

Helsestasjon
May Karin Holanger
Tlf: 97 56 48 35

Barnevern
Karina Antonsen
Tlf. 48 99 54 98