Personrettede tjenester

Kommunalsjef

Torill Skår er kommunalsjef innen området personrettede tjenester og har overordnede ansvaret for utvikling og tjenesteyting på områdene

 • skole
 • barnehage
 • levekår
 • helse og omsorg

Hvert område har en sjef og tilhørende enheter. Kommunalsjefen har en stab med rådgivere. 

Skoler 

Oversikt over de kommunale skolene.

Barnehager

Oversikt over de kommunale barnehagene.

Levekår - enheter

Livsmestring

Våre tjenester:

 • Familietjenesten
 • Tjenestekontoret for barn og unge
 • Psykisk helsetjeneste - voksne
 • Miljøarbeidertjenesten - oppfølging av rusmisbrukere
 • Bo- og oppfølgingstjeneste psykisk helse
 • Aktivitetstilbud
 • Feltsykepleien
 • Sykepleietjenesten i Arendal fengsel
 • Botilbud - psykisk helse  og rus
 • Psykososialt kriseteam

Spesialpedagogiske tjenester

Våre tjenester:

 • PPT med logopedtjenester
 • Pedagogisk fagteam
 • Sandum alternative opplæringssted
 • Hovetun alternative opplæringssted
 • Mobilt skoleteam

Helsestasjonen

Våre tjenester:

 • Jordmortjeneste
 • Helsestasjon 0 - 5 år
 • Helsestasjon for ungdom opptil 24 år
 • Skolehelsetjeneste 5 - 20 år
 • Smittevern og vaksinasjon
 • Selvmordsforebyggende team

Barnevern

Våre tjenester:

 • Foreldreveiledning og forebyggende tiltak
 • Hjelpetiltak

Helse og omsorg - enheter

Hjemmebaserte tjenester

Våre tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand
 • BPA
 • Omsorgsboliger med base
 • Aktivitetssentre for eldre og personer med demens
 • Miljøverter og aktivitetstilbud på bo- og omsorgssentrene

Koordinerende enhet

Våre tjenester

 • Tjenestekontoret
 • Frisklivssentralen
 • Individuell plan
 • Rehabilitering
 • Fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Transporttjeneste
 • Hjelpemiddelmontører
 • Rehabiliteringsrådgivere
 • Kreftkoordinator
 • Demensrådgivere
 • Rådgiver gode pasientforløp

Institusjon 1

Våre tjenester:

 • Plankemyra bo- og omsorgssenter
 • Nyskogen bo- og omsorgssenter
 • Røed bo- og omsorgssenter
 • Færvik bo- og omsorgssenter
 • Saltrød bo- og omsorgssenter
 • Tromøy bokollektiv
 • Kjøkken i Arendal kommune, kafeene på bo- og omsorgssentrene og middagslevering
 • Kommunens vaskerier og for renhold på enkelte omsorgsbygg

Institusjon 2

Våre tjenester:

 • Elim bokollektiv
 • Røed bo- og omsorgssenter
 • Solhaug aldershjem

Mestring og habilitering

Våre tjenester:

 • Avlastning i institusjon for funksjonshemmede barn
 • Dagtilbud og botilbud til:
  • personer med funksjonsnedsettelse
  • personer med autisme
  • personer med multifunksjonsnedsettelser

Legevakten

Legevakten i Arendal sin nettside

Østre Agder krisesenter

Østre Agder krisesenters nettside

Kontakt oss

Kommunalsjef personrettede tjenester
Torill Skår
Tlf: 97 19 15 72

Kommunalsjef
Roar Aaserud
Tlf. 92 83 76 84

Skolesjef
Øystein Neegaard
Tlf. 97 15 43 69

Barnehagesjef
Gunn Alice Andersen
Tlf. 48 89 28 83

Levekårssjef
Carl Jakob Hansen 
Tlf: 91 18 81 52

Helse- og omsorgssjef
Nina Evensen Smith
Tlf: 95 04 22 26

Enhetsledere levekår

Livsmestring
Ørjan Fossheim
Tlf: 91 76 77 33

Spesialpedagogiske tjenester
Inger Mari Sørvig
Tlf. 94 50 83 73

Helsestasjon
May Karin Holanger
Tlf: 97 56 48 35

Barnevern
Karina Antonsen
Tlf. 48 99 54 98

Enhetsledere helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester
Per Øyvind Larsen
Tel: 99 46 07 65

Koordinerende enhet
Under ansettelse

Institusjon 1
Svein Elgvin
Tlf: 48 11 45 55

Institusjon 2
Mette D Hamre
Tlf: 99 36 00 57

Mestring og habilitering
Grete Nærbøe
Tel: 48 89 69 33
Fra 21.06.21:
Dorte Arvesen
Tlf. 93 48 99 69

Legevakten
Arnhild Glendrange Lund
Tlf. 37 07 58 06

Østre Agder krisesenter
Turid Holst-Pedersen
Tlf. 98 07 15 53