Helse og mestring - Arendal kommune

Helse og mestring

Kommunalsjef 

Nina Smith Evensen er kommunalsjef innen området personrettede tjenester og har det overordnede ansvaret for tjenestene og utvikling innen sektoren.

Kommunalsjefen har flere enheter og en stab med rådgivere. 

Enheter i helse og mestring 

Hjemmesykepleie

 • Hjemmesykepleie
 • Flosta, inkludert omsorgsboliger
 • Nattpatruljen
 • Solhaug 3

Habilitering

 • Barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne
 • Bofellesskap og avlastning

Forebyggende tjenester

 • Tildelingskontor
 • Koordinerende tjenester
 • Legevakt
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp
 • Avklaring
 • Avlastning
 • Korttid og rehabilitering
 • Innsatsteam hverdags-rehabilitering
 • Fysio- og ergoterapi
 • Frisklivssentralen
 • Private fysioterapeuter

Institusjon

 • Sykehjem
 • Bokollektiv for personer med demens
 • Mottakskjøkken

Mestring

 • Transporttjenesten
 • Hjelpemiddel og beredskapslager
 • Trygghetsalarmer
 • Omsorgsboliger
 • Praktisk bistand
 • Brukerstyrt personlig assistanse 
 • Dagaktivitetssenter 
 • Produksjons- og mottakskjøkken
 • Vaskeritjeneste

Psykisk helse og rus

 • Psykisk helse for voksne
 • Oppfølgingstjenesten
 • Bofellesskap
 • Boliger med base
 • Krisesenter
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
 • LAR/FACT
 • Psykososial kriseteam

Legetjenesten

 • Kommunalt fastlegekontor
 • Institusjonsleger
 • Legevaktsleger
 • Leger på KØH

Kontakt oss

Kommunalsjef

Nina Evensen Smith
Tlf: 95 04 22 26

Enhetsledere

Hjemmesykepleie
Per Øyvind Larsen
Tlf: 99 46 07 65

Habilitering
Ola Sigmundstad
Tlf: 41 60 79 94

Forebyggende tjenester
Urd Berntsen
Tlf: 90 10 61 73

Institusjon 
Svein Elgvin
Tlf: 48 11 45 55

Mestring
Mette D Hamre
Tlf: 99 36 00 57

Psykisk helse og rus
Ørjan Fossheim
Tlf: 91 76 77 33