Arbeidsgiverstrategi og forventninger til ledere

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Vi har forventninger til faglig utvikling, godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av mangfold og arbeidsglede.

Det forventes at ansatte i Arendal kommune tar ansvar for:

 • god kommunikasjon og samhandling med ledere og kollegaer
 • eget jobbnærvær
 • å være lojal mot politiske og administrative beslutninger, lover og avtaler som gjelder i arbeidet
 • å medvirke til fleksibel og god tjenesteproduksjon
 • faglig oppdatering

Det forventes at ledere i Arendal kommune tar et særskilt ansvar for:

 • å lede både som samfunnsaktør og tjenesteleverandør
 • at medarbeidere utfører jobben til det beste for arbeidsgiver og fellesskapet
 • at medarbeidere bruker kompetansen på rett måte og gir mulighet for utvikling
 • å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • etisk bevissthet og rom for refleksjon blant medarbeiderne

Arbeidsgiverstrategi - plakat (PDF, 5 MB)

Etisk refleksjon

Etikk gir deg som ansatt et grunnlag for refleksjon i arbeidsforholdet. Det du gjør berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre sammen med andre.

Vår etiske bevissthet

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Du må kunne stå for egne handlinger og vurderinger. Disse bør tåle en etisk refleksjon der du i forkant vurderer om det arbeid du utfører:

 • er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • er i samsvar med de vedtak som er truffet
 • i en helhetlig sammenheng er rimelig for dem det angår
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn
 • tåler offentlig oppmerksomhet

Bry deg

 • Vær modig, ta ansvar for ditt bidrag på arbeidsplassen
 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning
 • Vurder og kommuniser risiko
 • Følg føre-var-prinsippet

Vær en god yrkesutøver

Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av.

 • Opptre med integritet og åpenhet
 • Vær lojal og pålitelig
 • Vis respekt og tillit
 • Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode
 • Si fra om farlige og kritikkverdige forhold

Etisk refleksjon - plakat (PDF, 5 MB)

Forventninger til ledere i Arendal kommune

I samarbeid med hovedtillitsvalgte, avdelingsledere, enhetsledere, kommunalsjefer og rådmann har Arendal kommune utarbeidet erklæring om ledelse:

Som leder i Arendal kommune er vi fellesskapets tjenere innenfor bystyrets prioriteringer og rammer, og innenfor gjeldende lovverk. Ledelsen handler ikke om oss selv, men om å legge til rette for at våre ansatte kan utføre sine oppgaver med engasjement og kvalitet. 

Kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger

Det er en forutsetning at alle ledere har nødvendig kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger knyttet til lederoppgavene, forventet lederadferd og forståelse for lederrollen. 

 • Som ledere er vi som regel verken eksperter på ledelse eller fag. Det er likevel viktig at vi bruker egner kunnskaper som ressurs når vi utøver ledelse. 
 • Vi ønsker å utvikle lederferdigheter som gjør at ledelse utøves lett og elegant. Vi ønsker ikke tunge og omstendelige ledelsesprosesser. 
 • Vi ønsker at våre ledere er bevisst sine styrker og svakheter. Vi utvikler gode lederevner og finner nye løsninger når det er nødvendig. 
 • Ledere i Arendal kommuner er til for innbyggere, næringsliv og besøkende. Riktige holdninger til kommunens mål, innbyggere og brukere er en forutsetning for å utøve god ledelse. Vi er bevisste hvordan egne holdninger til oss selv, kommunens rammer og overordnet ledelse påvirker hvordan vi utøver ledelse. 

En forutsetning for å være en god leder vil være at lederen tilfredsstiller alle 4 kompetansefaktorene i rimelig grad. Er en av faktorene null, vil god ledelse ikke utøves. 

Lederrollen, lederadferd og lederoppgaver
 

Lederrollen - ta ansvar for:

 • Mål og retning
 • Feil og feilretting
 • Etisk standard
 • De vanskelige avveiningene
 • Beslutningen (både at de blir tatt og fulgt opp)

Lederadferd - husk:

 • Vær et forbilde for dine medarbeidere
 • Du er leder hele døgnet, også på fritiden
 • Handlinger forteller mer enn ord
 • Modige handlinger bringer oss videre og løser konflikter mens de ennå er små

Lederoppgaver - sikre:

 • Kvalitet
 • Økonomistyring
 • Informasjonsflyt
 • Medarbeiderinvolvering og medbestemmelse
 • Innovasjon

For å skape en arbeidsplass hvor tillit preger relasjonen må både rolleforståelse, atferden og oppgaveløsningen ivaretas på en god måte.