Hvordan kommer du med innspill? - Arendal kommune

Hvordan kommer du med innspill?

Når kan du komme med innspill?

Medvirkningen er litt forskjellig etter hvilket nivå en plan eller sak er på, men det er viktig å huske på at jo tidligere i planprosessen du engasjerer deg, jo bedre. Da er sjansen størst for at ditt innspill påvirker planen.

De aller fleste planprosesser starter med et varsel om oppstart og fortsetter med en høring når forslaget er utarbeidet. Det er på disse tidspunktene det alltid åpnes for innspill. Du kan komme når vi arrangerer åpne møter for å si din mening, i tillegg til å sende innspill og kommentarer skriftlig. 

Det går en del tid mellom varsel om oppstart og høring av et planforslag. Det er fordi mange hensyn og meninger blir vurdert før et forslag til planen blir lagt frem.

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart er helt i starten av et arbeid. De som jobber med forslaget har ikke bestemt detaljer ved planen, men har en idé om hva de ønsker seg og hvordan det skal se ut. I varselet om oppstart skal de som fremmer forslaget, enten de er offentlige eller private, kort redegjøre for forslaget og hvilke konsekvenser det kan få for omgivelsene.

Forslag til plan blir kunngjort på kommunens nettside og i minst en papiravis. Hvis du er en berørt part, det vil si nær nabo til prosjektet, vil du i tillegg få skriftlig varsel. 

Har du innspill i denne fasen, sender du det til forslagsstilleren, som vurderer innspillene når de lager planforslag.

Høring (offentlig ettersyn)

Når planforslaget er ferdigstilt, sender planavdelingen forslaget på høring (offentlig ettersyn), uansett om det er private eller det offentlige som fremmer planforslaget.

Et offentlig ettersyn er en mulighet for alle, enten det er privatpersoner eller organisasjoner, andre etater og institusjoner eller staten, til å si hva de mener om et forslag.

Har du innspill til en plan som er ute på høring, sender du innspillene til kommunen. 

Andre muligheter for medvirkning

Ofte vil det være flere muligheter for å si din mening og gi innspill. Eksempler på dette er:

  • åpne møter med informasjon om hva som skjer og hvorfor
  • verksteder for å arbeide med konkrete spørsmål og utfordringer vi er særlig interessert i å vite mer om, undersøkelser. Hvis du er med på et verksted eller åpent møte og gir innspill, vil dette bli notert ned og tatt med videre

Hva slags innspill kan du komme med?

Har et planforslag tatt hensyn til det som er viktig for deg i ditt nærmiljø? Er det noe som er glemt, eller burde blitt håndtert annerledes?

Du avgjør selv hvor mye du vil kommentere. Du kan mene noe om en del av planen, et bestemt tema som opptar deg, eller hele planen.

Tidlig i planprosessen (kommuneplan, planprogram og områdereguleringer) er det lurt å peke på kvaliteter du synes bør tas vare på eller utbedres. Du kan også dele viktig kunnskap om stedet som kan være relevant for planprosessen, for eksempel hvordan det brukes og oppleves. 

Med kvaliteter mener vi for eksempel:

  • grøntområder
  • gang- og sykkelveier
  • bygg og viktige funksjoner
  • møteplasser 

Du kan også etterlyse ting og kvaliteter du synes mangler. Senere i prosessen, ved detaljreguleringer, kan innspillene handle om konkrete spørsmål som har vært lovet tidligere, men som ikke er gjort etter intensjonen.