Hva skjer når du har sendt dine innspill? - Arendal kommune

Hva skjer når du har sendt dine innspill?

Etter høring kan et planforslag bli endret eller gå videre til politisk behandling, avhengig av hvilke innspill som kommer inn. 

Alle innspill blir vurdert

Alle innspill blir vurdert opp mot hensikten med planen, samfunnsnytte og andre hensyn som klima, boligbehov og næringsutvikling. Vi skal finne en balanse mellom politisk visjon i kommuneplanen, privat vilje til å bygge ut, og folks ønsker for og behov i områdene de bor og ferdes i.

Ofte blir planer endret etter høringsrunden. Hvis det er svært store endringer, kan dette bety at en plan må ut på en ny høring.

Planen forberedes for politisk behandling

Planavdelingen har ansvar for å lage et godt beslutningsgrunnlag og anbefalinger til politisk ledelse.

Inn i dette arbeidet kommer en lang rekke hensyn som må vurderes: sikkerhet, trafikk og logistikk, grunnleggende tjenester, samfunnsnytte, sosiale og økonomiske behov, miljø- og bærekraft og en rekke andre hensyn. Noen hensyn må vi ta, for eksempel det som er lovpålagt, mens andre hensyn må veies opp mot hverandre.

Det er kommunens ansvar å balansere alle hensyn og interesser på en god måte.

Hvor finner du svar på innspill?

Innspillene blir kommentert i et eget kapittel i planen. I dette kapittelet sammenfatter og kommenterer planavdelingen innspillene som har kommet inn.

Alle skriftlige innspill vil også følge med som et eget vedlegg til plansaker når de sendes til politisk behandling.

Det kan ta tid fra høringsrunder blir gjennomført og frem til endelig forslag legges frem for endelig vedtak. 

Politikerne behandler planen

Kommuneplanutvalget vurderer og vedtar å fremme planen som sak til bystyret. Bystyret vedtar planen, og først da er planen gjeldende.  

Planen er vedtatt

Alle berørte parter får brev om vedtaket, med henvisning til planen med vedtatte dokumenter på kommunens nettside. Den vedtatte planen blir kunngjort på kommunens nettside og i minst en lokal papiravis.

Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

I noen tilfeller kan du klage på en vedtatt plan, for eksempel hvis du er nabo eller har rettslig klageinteresse.