Hva er medvirkning? - Arendal kommune

Hva er medvirkning?

Som innbygger i Arendal kan du si din mening om hvordan Arendal utvikles. Medvirkning er din mulighet og rett til å bidra med kunnskap. Dette kalles «medvirkning i planprosesser» fordi utvikling skjer gjennom å lage planer og følge dem opp.

Planleggingen skjer gjennom kommuneplanen, som legger overordnede føringer for hvordan Arendal skal bli – via områderegulering og ned til detaljplanene, som legger rammer for utviklingen innenfor mindre, konkrete områder i Arendal. Til sammen blir dette en planprosess, med flere muligheter for å medvirke underveis.

Derfor bør du medvirke

Dine innspill er viktige. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og ønsker, og uttrykker din mening om planforslag som er ute på høring. Dine innspill blir en del av kunnskapsgrunnlaget når planavdelingen utarbeider og behandler forslag til de overordnede planene, som kommuneplan og områdereguleringer.

Ditt bidrag i planprosessen kan ha virkning på sluttresultatet, men den endelige beslutningen tar politikerne. De vedtar planer og bestemmer hvordan byen skal utvikles. Du har derfor medbestemmelse gjennom kommunevalget, mens du kan medvirke i planer for å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.