Turveier i bymarka

Tidslinje

Reguleringsplan vedtatt i bystyret

Reguleringsplanen "Turveier for Arendal bymark øst" ble enstemming vedtatt i bystyret 22. mars. 

Eldrerådet

Eldrerådet behandlet planen i møte 13. mars 2018

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget behandlet planen for andre gang i møte 7. mars 2018

Offentlig ettersyn

  • 31. mai 2017: forslag til detaljplan for turveier i Arendal bymark øst med plankart og bestemmelser lagt ut til offentlig ettersyn for første gang. 
  • 2. februar 2018: forslag til detaljplan for turveier i Arendal bymark øst med plankart og bestemmelser lagt ut til offentlig ettersyn for andre gang.   

Kulturminneundersøkelse

Arbeidet med reguleringsplanen har tatt lengre tid enn planlagt. En grunn til dette er at det måtte gjøres kulturminneundersøkelser i de områdene de nye turveier planlegges. Det er undersøkelsesplikt etter kulturminnelovens § 9. Kulturminneundersøkelsene ble ferdige i desember 2016. 

Høring av reguleringsplan - innspill

I forbindelse med varsel om oppstart mottok kommunen innspill fra fylkesmannen, fylkeskommunen og private parter. Alle innspill skal få en grundig vurdering i det videre arbeidet, både de som er levert kommunen skriftlig og de som kom opp på møtet den 7. mars. Turveier i bymarka - skriftlige innspill

Folkemøte

Folkemøtet 7. mars 2016 samlet omkring 60 personer. Varaordfører Terje Eikin ønsket velkommen og administrasjonen i kommunen og Nye Veier As fortalte om prosessen så langt. Målet med møtet var å informere og få innspill. Planleggingen har vært satt på vent siden oktober/november 2015, da reguleringsplanen ble varslet igangsatt. Presentasjon fra folkemøtet 7. mars

Bystyrevedtak om E18 og turveier

Ny E18 og tilførselsvei ble vedtatt i bystyret 22. mai 2014. Den vedtatte reguleringsplanen for E18 inneholder blant annet en rekkefølgebestemmelse som krever at turveiene i bymarka skal være ferdig senest 2 år etter at ny E18 og tilførselsvei er ferdig. Arendal bystyre vedtok også i dette møtet at turveiene skal være gruset turvei med lys i en bruksbredde på minimum 4 meter.

 

Nye turveier - hva får vi?

Tilrettelegging av turveitraséer skal betjene skogsområdene øst og vest for ny tilførselsvei Krøgenes-ny E-18 og tilknytning mot løypesystemene nordover mot Granestua.

Det skal sikres gode kryssinger med veisystemene, samt tilknytning mot eksisterende løypenett, stier, parkeringsplasser/adkomstveier og badeplasser.

  • Et turveinett som tilbyr noe annet enn i dag/et supplement til dagens stier og løyper
  • Et turveinett som inviterer flere og nye brukergrupper: f.eks syklister, joggere, folk som er dårlig til beins, folk som trenger hjul (sykkelvogner, barnevogner, rullestoler),  skiskøytere, folk som er redde for å gå i skog og mark uten god tilrettelegging, nye landsmenn uvante med friluftsliv m.fl
  • Høyere tilrettelegging, og lavere dørterskel for å komme seg ut
  • Det legges til rette for økt aktivitet og folkehelse
  • Turveier som med snøfall kan bli skiløyper av høy standard/kjøres med løypemaskin
  • Ved å legge tursti og skiløype i samme trase kan vi minske belastningen på naturen
  • Høy standard på turveiene gir mulighet for å kombinere med tømmerdrift på veiene uten at det blir terreng og markskader, de gangene det skal kjøres ut tømmer. Turveiene sikrer minst mulig kjøreskader i terrenget ved tømmerdrifter

Mange av de eksisterende stiene, som her ved Fisketjørn, kan fortsatt benyttes som nå og kobles på de nye turveiene.

Spørsmål og svar

Hvorfor kan ikke eksisterende stisystem rustes opp? Hvorfor må det være turveier på 4 m og mer?

Svar: Bystyret har gitt en bestilling på høy standard, min 4 m med lys. Kommunen har nå en mulighet for å få finansiert et nytt turveisystem, som sammen med eksisterende stier og løyper vil gi et tilbud for mange flere brukergrupper. Dette har stor helsemessig betydning.

Når det gjelder bredde på turvegen vil det komme mange innspill. Er 4 meter greit over alt eller skal det være en sløyfe/strekning som er bredere, slik at skiskøyting får bedre forhold? Eller skal natur/terrenghensynet veie tyngst slik at bredden blir minimalisert, kanskje mindre enn 4 meter? Prosessen vil gi svar.

Turveiene skal være tilgjengelig for alle så langt råd er. Det er ikke dagens stisystem. Når man skal tilrettelegge spesielt for funksjonshemmede må man unngå bratte eller lange stigninger. Stigninger må man fordele jevnt over lange drag, og gjerne bryte opp med flatere partier inn i mellom. Slake traseer og en større grad av bearbeiding av terrenget kan bidra til at turveien også kan brukes av folk som er lettere bevegelseshemmet. Den vil da også fungere bedre som skiløype, ikke minst i snøfattige områder.

Har dere tenkt på naturinngrepene og hensyn til viltet?

Svar: Anlegg av turveier vil gjøre inngrep i naturen, med størst virkning de første par årene før vegetasjonen vokser og omslutter anleggene. Målet er å finne traséer som er mest mulig tilpasset terrenget og med en slak kurvatur som medfører at mange kan benytte turveiene. Gjennom reguleringsplanprosessen vil konsekvensene for naturinngrepene bli belyst, i samsvar med bestemmelser både i plan- og bygningsloven og i naturmangfoldloven.

Områdene er naturtypekartlagt i forbindelse med vegplanleggingen. Disse temakartene vil bli benyttet for å se om foreslåtte turveitraséer kommer i konflikt med særskilte naturtyper. Hvis det skal kjøres opp skiløyper med både klassisk spor og skøyting er 4 m nesten for smalt.

Hvorfor ikke utvide til 5-6 m for å få tilstrekkelig plass?

Svar: Turveiene skal ikke bare være skiløyper, men helårstilbud. Av hensyn til terrenginngrep er det valgt å følge minimumskravene til en kombinert turvei/skiløype.

Skal turveiene konsekvensutredes?

Svar: Fylkeskommunens planavdeling i Aust-Agder er forespurt og vi har gjort en felles vurdering. Vår vurdering er at turveiene ikke utløser krav om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven. Turveier, som inngår i grønnstrukturformål, er ikke omtalt i verken vedlegg I eller II i KU-forskriften. (Veileder om konsekvensutredninger T-1493)

Tiltaket må imidlertid håndteres og utredes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldlovens §§8 -12, jf. § 7.

Fant du det du lette etter?

Status 3. desember 2018

Reguleringsplan for Turveier i bymarka ble vedtatt i bystyret 22. mars 2018.

Vi jobber nå med å gjennomføre planen som er vedtatt. En tilbudsutlysning for arbeidet med turveier er nå ute og fristen er satt til 20. desember. Det er tatt forbehold i tilbudsutlysningen om at kontrakten ikke kan underskrives før grunneieravtaler er på plass. 

Kontaktinfo

Har du spørsmål?

Hilde Aasheim 
Tlf: 971 66 919