Turvei Havsøyveien - Flaket

Offentlig ettersyn av planforslag for tursti Havsøyveien – Flaket. Frist for merknader 16. september.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 15. juni 2022, PS 67/22 å legge planforslag for Havøsyveien-Flaket ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl. § 12-10.

Formål

Formålet med planforslaget er å sikre adkomst for allmennheten via eksisterende skogssti ned til det statlig sikrede friluftsområdet Flaket og sjøen. Herunder sikre muligheter for å bedre tilrettelegging i form av skilting/merking. Dagens sti går over gnr/bnr 305/259, 305/163, 305/272.

Innspill/merknader/frist

Kommunen ønsker innspill på alternativ plassering av sykkelparkeringsløsninger i området.

Har dere forslag til plassering av sykkelparkering eller merknader til planforslaget sendes  de skriftlig innen 16. september 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller e-post postmottak@arendal.kommune.no