Svinodden - Varmekroken

Nytt varsel om utvidelse av planområde. Nytt formål er gangtunnel i fjell. Frist for merknader 1. september.

Nytt varsel om utvidelse av planområde, iht. pbl. §§ 12-3.

Asplan Viak AS skal på oppdrag fra Assuransegården AS (Gard) utarbeide forslag til detaljregulering for Svinodden – Varmekroken. Iht. til pbl. §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart detaljregulering og med henvisning til § 17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Område

Planområdet foreslås nå utvidet for å vurdere og tilrettelegge for muligheten for etablering av gangtunnel i fjell mellom Gard sitt eksisterende kontorbygg i Varmekrogen (Kittelsbuktveien 31) og planlagt ombygging av «Saga» i Strømsbubukt (Svinoddveien 4).

Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Med unntak av deler av veiarealene, som eies av Karen Herlofsen (tilhørende hovedgården), eies øvrige landarealer av forslagsstiller.

Formål

Det foreslås nå i forbindelse med utvidelsen av planområdet at det utarbeides reguleringsplan for vertikalnivå 1: «Under bakken» for å hjemle gangforbindelse under bakken. Det er ikke planer om å endre arealbruken for vertikalnivå 2: «På bakken/overflaten». Om dette arealet likevel må reguleres iht. ny plan- og bygningslov vil bli vurdert og avklart med kommunen før innsending av planforslag til politisk behandling

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag. 

Åpen kontordag

Det ble avholdt åpen kontordag i kontorene til Gard i Kittelsbuktveien 31, tirsdag 12. oktober. 

Frist for innsending av innspill til planarbeidet

Ny frist for innspill/merknader til det utvidede planområdet er torsdag 1. september 2022. 

Har du innspill/merknader sendes de innen 1. september til:
Asplan Viak AS, Postboks 701, 4808 Arendal, epost Johan.Nyland@asplanviak.no

Frist for innspill/merknader til planarbeidet første gang var innen tirsdag 26. oktober.