Svinodden - Varmekroken

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er utvidelse av Gards kontorlokaler. Frist for merknader 26. oktober.

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart detaljregulering og med henvisning til § 17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Asplan Viak AS skal på oppdrag fra Assuransegården AS (Gard) utarbeide forslag til detaljregulering for Svinodden – Varmekroken.

Område

Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22.
Med unntak av deler av veiarealene, som eies av Karen Herlofsen (tilhørende hovedgården), eies øvrige landarealer av forslagsstiller.

Formål

Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.

Åpen kontordag tirsdag 12. oktober kl 14 - 19

Det vil bli avholdt åpen kontordag i kontorene til Gard i Kittelsbuktveien 31, tirsdag 12. oktober mellom kl 14 - 19. Her vil det være mulig å stille spørsmål og få informasjon om igangsatt detaljregulering av Svinodden – Varmekroken, samt pågående arbeid med
mindre endring av gjeldende plan for Strømsbu sag (planid 1913r8). 

Frist for innsending av innspill til planarbeidet

Har du innspill/merknader til planarbeidet for planforslaget sendes de  skriftlig pr. post eller epost innen tirsdag 26. oktober 2021 til:  
Asplan Viak AS, Postboks 701, 4808 Arendal, epost Johan.Nyland@asplanviak.no