Stoa Vest, vestre del

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er utvidelse av handelsareal, gangvei og sykkelparkering. Frist for merknader 18. juli.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalget 25. mai 2022, PS 22/58 å legge planforslag for Stoa vest, vestre del, ut til offentlig ettersyn, jf pbl. § 12-10 med visse endringer: Krav om sykkelparkering og gangveiforbindelse i søndre del av parkeringsplassen.

Område

Planområdet ligger helt vest i handelsområdet på Stoa, og omfatter gnr/bnr. 443/154 og deler av gnr/bnr. 445/131 og 443/128.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av handelsareal – utvidelse av eksisterende bygning for å legge til rette for byggevareforretning med drive-in-løsning.

Reguleringsplanen har tidligere vært oppe til behandling. Forslaget ble avvist da trafikksikkerheten gjennom parkeringsplassen i handelsområdet ble vurdert til å ikke værer løst på en tilfredsstillende måte. I omarbeidet forslaget er planavgrensningen utvidet til å ta med seg hele parkeringsplassen.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 18. juli 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no