Stoa næringsområde, nordre og søndre del - Arendal kommune

Stoa næringsområde, nordre og søndre del

Endring av reguleringsplan. Formålet er inntil 3 kommunale nødboliger. Klagefrist 22. september.

Kommuneplanutvalget har i kommuneplanutvalgsmøte 23. august 2023 vedtatt endring av nevnte reguleringsplaner, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd. 

Formål

Formålet med endringen er å legge til rette for etablering av inntil 3 kommunale nødboliger (midlertidige boliger). For å kunne gjennomføre dette legges det til et bestemmelsesområde på de to reguleringsplanene for å hjemle en midlertidig etablering.

Klage/frist 22. september

Endringsvedtaket kan påklages til Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Evt. klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@arendal.kommune.no, eller Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.