Stoa, del av gnr. 444 bnr. 193

Varsel om oppstart av reguleringsplan. Formålet er bilforretning. Frist for merknader 27. juni.

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt over, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4. Forslagsstiller er Aasen Eiendommer AS.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning. 

Formål

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for ny bilforretning for Sigmund Aasen AS. I tillegg er næringsbebyggelse herunder kontorformål også aktuelt.

Merknader/frist

Har du spørsmål til planforslaget kan de rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet R. Zeiffert tlf 909 36 620, e-post: lrz@staerk.no.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 27. juni 2022.