Stenklev

Varsel om oppstart med oppheving av reguleringsplan. Formålet er å forenkle byggesaksbehandlingen. Frist for merknader er 24. oktober. 

Det kunngjøres at det startes opp arbeid med oppheving av gjeldende reguleringsplan for Stenklev (vedtatt 02. oktober 1953) jf. pbl § 12-14. 

Formål

Formålet med opphevingen er å forenkle byggesaksprosessen for dagens beboere, samt byggesaksbehandlingen for kommunen. Avviket mellom regulert situasjon og etablert situasjon vil i flere tilfeller her medføre at et ønsket tiltak (eks. oppføring av bod, tilbygg til bolig mv.) kommer i strid med bl.a. arealformålet i reguleringsplanen og utløse behov for dispensasjon.  
 
Ved en oppheving vil det være kommuneplanens arealdel som er plangrunnlaget for tiltak etter plan- og bygningsloven. Denne vil gjelde inntil eventuelle nye planer blir vedtatt.   

Merknader/frist

Har du merknader til oppstartsmeldingen sendes de skriftlig innen 24. oktober 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad,
eller postmottak@arendal.kommune.no. Innspillene merkes med ref. 21/1630.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Maiken Imeland Moen, 
Maiken.Imeland.Moen@arendal.kommune.no, tlf. 98 60 44 24