Skilsøy fergeleie, Tromøy

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er etablering av et moderne og fremtidsrettet fergeleie. Frist for merknader er 4. februar 2020.

Oppstart av detaljreguleringsplan for Skilsø fergeleie, jfr. pbl. §§ 12-1, 12-8 og 12-14.

Det er vurdert konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Formål

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet fergeleie med tilhørende funksjoner.

Område

Planområdet er ca. 3.5 daa og inkluderer land og sjøareal. Kommuneplanens arealdel viser området som offentlig/ privat tjenesteyting, samt hensynssone –kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse (H570), ellers er området i planforslaget uregulert. Planforslaget legger ikke opp til utbygging utover i sjøarealet, kun langs dagens kaikant.

Merknader/frist

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 4. februar 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no