Skaretun

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 25. oktober.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 25. august 2021, sak 21/93, å legge forslag til detaljplan ut til offentlig ettersyn. Det ble lagt inn følgende føring i vedtaket:

I perioden for offentlig ettersyn skal forslagsstiller søke å sikre vedlikehold av vegetasjonsbeltet langs bekken, slik at dette er sikret dersom planen vedtas. 
Krav til areal for lek og opphold må vurderes i høringsfasen og kan løses ved at det avsettes areal eller at det legges fram vurderinger som viser at det er forsvarlig å fravike kommuneplanens krav.  

Forslaget

Planområdet ligger ved snuplassen i Skareveien på Tromøy. Reguleringsforslaget åpner for totalt 5 boenheter i eneboliger. Det reguleres inn et 10 m bredt vegetasjonsbelte mot bekken langs Skareveien. Alle boligene får adkomst fra Krossen.

Merknader/frist

Høringsperioden er fra 10. september til 25. oktober 2021.

Har du merknader til planforslaget sendes de innen 25. oktober 2021 til:
postmottak@arendal.kommune.no  eller til:
Arendal kommune 
Postboks 123
4891 Grimstad

Forslag til plankart er også lagt inn under kartlaget Reguleringsplan på høring i Arendalskart (ikt-agder.no).