Skareheia

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er hytter og båthavn. Frist for merknader er 30. januar 2021.

Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 211/4, 221/247 og deler av 221/580 m.fl., i henhold til pbl.  §§ 12-3 og 12-8.  Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Planarbeidet utføres av Trollvegg AS og Gilje Byggrådgivning på vegne av Svein Ove Brekke m.fl.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for regulering av hytter og båthavn.

Område

Området omfattes av kommuneplan for Arendal kommune, og er avsatt til hytteutbygging (FB07) samt noe LNF- formål. Areal i sjø er avsatt til bruk og vern av sjø, vassdrag strandsone. Det er avholdt oppstartsmøte med Arendal kommune 02.09.2020 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet forutsatt at plangrensen ikke settes videre enn byggeområde i kommuneplanen. Vedlagt avgrensning er avklart med kommunen.

Konsekvensutredning/forhandlinger om utbyggingsavtale

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8 for tiltak i vedlegg II, punkt 12b og 13. Det er ikke krav om planprogram.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Merknader/frist

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 30. januar 2021 til:

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Kathrine Hesthag,
Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S, eller e-post kathrine@trollvegg.no

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Selve planforslaget vil bli oversendt kommunen for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir reguleringsplanen med konsekvensutredning lagt ut til offentlig ettersyn. Det gis anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.