Rønningen KS9

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Formålet er utvidelse av byggeområde KS9. Frist for merknader er 2. september.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 19. juni 2019, PS 19/92, å legge reguleringsplanforslaget for Rønningen KS9 ut til offentlig ettersyn og høring.

Område

Rønningen boligområde ligger syd for Jovannet, med kjøreatkomst fra fv. 420 ved Sprøkilen via Rønningenveien. Området er i dag under utbygging i samsvar med reguleringsplanen fra 2005 (med senere mindre endringer).

Formål

Arendal kommune har gitt tillatelse til å fjerne en større fjellkolle innenfor regulert friområde, i hovedsak på grunn av risiko for fall og skader ved barns lek. Planforslaget legger til rette for å kunne utvide byggeområdet med ytterligere 4 boenheter med tilhørende infrastruktur. Dette har gitt mulighet for at boligområdet kan utvides og samtidig gi de bakenforliggende tomtene i område KS3 bedre kvalitet med utsikt til Jovann. Forslaget legger føringer for å anlegge et større felles leke- og rekreasjonsområde på deler av det gjenværende friområde.

Offentlig ettersyn

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 28. juni – 02. september 2019.
Saksdokumentene kan ses på servicesenteret i Arendal Rådhus, 1. etasje.

Merknader/frist

Har du merknader sendes de skriftlig innen 2. september 2019 til: 
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?