Røed 30

Varsel om oppstart av forslag til detaljregulering. Formålet er boligbebyggelse. Frist for merknader er 1. juli.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til detaljregulering, jfr plan- og bygningsloven § 12-8.

Område

Eiendommen er regulert til boligformål og landbruksområde i reguleringsplan for Skarpnes, sist revidert 22.05.2019. Det åpnes i denne planen for fortetting etter utarbeidelse av bebyggelsesplan. Begrepet bebyggelsesplan eksisterer ikke lenger, og er erstattet av detaljreguleringsplan. Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt. 

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse i form av 2 – 3 eneboliger innenfor den del av eiendommen som er avsatt til byggeområde i eksisterende reguleringsplan og arealdel av kommuneplanen. Det vil også bli vurdert om det kan være mulig å utnytte deler av regulert landbruksområde til byggeformål. 

Informasjon/merknader/frist

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på tlf. 48 07 99 99 eller e-post post@pollenbygg.no.

Har du merknader til planforslaget sendes de innen 1. juli 2021 til:
Pollen Bygg & Eiendom
Kirkebakken 13
4836 Arendal, eller  post@pollenbygg.no