Reguleringsplanforslag for Hove camping

Kommuneplanutvalget behandler forslaget 9. januar 2019. Rådmann Harald Danielsen beskriver her hvilket området som berøres. 

Behandling i kommuneplanutvalget - 9. januar 2019

Kommuneplanutvalget behandler forslag om reguleringsplan for Hove camping - del av Hoveodden -  9. januar 2019, sak PS 9/19. Se kommunens saksfremlegg og planinitiativ fra forslagsstiller Canvas Hove. 

Området som berøres

Innlegg fra rådmann Harald Danielsen, datert 08.01.19
Reportasjer og leserinnlegg i Agderposten den senere tid kan gi leserne inntrykk av at Arendals mest populære og brukte friområde står i fare for å bli privatisert.
Dette er ikke riktig.

Vedlagte kart (PDF, 2 MB) viser at folkestien og kyststien rundt Hoveodden ikke blir berørt av reguleringen. Området markert med grå skravur viser reguleringsområdet. Avgrensning av planen er for øvrig sammenfallende med grensen for Raet nasjonalpark. Arendal kommune er grunneier i hele området, og planene for campingen endrer ikke på dette eierforholdet. I tillegg er reguleringsplanforslaget slik utformet at selve campingen blir mindre privatisert enn i dag hvor store deler av campingen er belagt med campingvogner som er fast oppstilt til dels med snekrede plattinger. Hvilke rammer som skal gjelde for utvikling av campingarealet vil den kommende reguleringsprosessen avklare, men forslaget som nå foreligger vil i større grad åpne området opp for allmenheten enn å lukke det.
 
Harald Danielsen 
rådmann
Fant du det du lette etter?