Pusnesheia boligområde

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er boliger. Frist for merknader er 16. august.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 02. juni 2021, PS 21/71, å legge forslag til detaljplan ut til offentlig ettersyn, med noen endringer som nå er gjennomført. 

Formål

Planforslaget legger til rette for totalt 54 boenheter i eneboliger, rekkehus, og flermannsboliger. Strandsonen reguleres til grønnstruktur, med badeplass og utkraget kombinert turvei og fastbrygge.

Merknader/frist

Høringsperioden er fra 14. juni til 16. august 2021.

Har du merknader til planforslaget sendes de innen 16.august 2021 til:
Arendal kommune 
Postboks 123
4891 Grimstad, 
eller til postmottak@arendal.kommune.no 

Forslag til plankart er lagt inn under kartlaget Reguleringsplan (på høring) i Arendalskart (ikt-agder.no).
Arendal - Kartinnsyn (ikt-agder.no)