Pressemelding for handlings- og økonomiplan 2024-2027 - Arendal kommune

Pressemelding for handlings- og økonomiplan 2024-2027

Omstilling for å møte framtidige utfordringer 

I dag legges handlings- og økonomiplan 2024-2027 for Arendal kommune frem. Planen vil på lang sikt bidra til å skape en mer robust økonomi og et større handlingsrom for å møte framtidige utfordringer.  

Kommuneøkonomien bærer fortsatt preg av konsekvensene av krigen i Ukraina, høy pris- og lønnsvekst og høyere renter og energipriser enn tidligere år. De nasjonale og globale utfordringene gjør at Arendal kommune må jobbe smartere og mer effektivt for å gi innbyggerne tjenestene de har behov for. Det er en av grunnene for at kommunen i 2023 har gjennomgått en omorganisering. I tillegg er budsjettet endret til ramme- og sektornivå, for å skape handlingsrom og fleksibilitet. Dette vil gjøre organisasjonen i stand til å tilpasse tjenestene ved behov.

- Budsjettet for 2023 gir økt grad av handlingsrom og fleksibilitet til hver sektor og på sikt en bedre framtid og robust økonomi for hele kommunen. Vi har en krevende periode foran oss, både for ansatte, innbyggere og folkevalgte. I Arendal er vi ambisiøse og vil få til mye, men nå må vi tenke langsiktig og passe på at vi setter mennesket og innbyggerne først i hver beslutning som tas, sier kommunedirektør Inger Hegna.  

En mer forutsigbar fremtid 

I Arendal er det mangel på boliger, særlig utleieboliger, samtidig som materialkostnader har bremset opp boligbyggingen. Økningen i antall eldre gir økte helse- og omsorgsbehov, samtidig som det er nasjonale utfordringer med å rekruttere ansatte i helsesektoren. Den varslede eldrebølgen har kommet for fullt og boliger som bidrar til at folk kan bo lengst mulig hjemme blir viktig i det videre arbeidet.  

Årets handlings- og økonomiplan har vært krevende å arbeide fram. Det har vært en omfattende prosess, med mye involvering, og nødvendige tiltak for å legge til rette for en bærekraftig økonomi. Det har vært krevende å prioritere ulike tjenester opp mot hverandre og samtidig kutte i planlagte investeringer. Handlings- og økonomiplanen er stram i hele perioden, men skal rigge kommunen for en mer forutsigbar og trygg framtid.  

- Både lederne og våre ansatte viser motivasjon og forpliktelse til å nå målene. Det vil kreve at vi fortsatt jobber med større endringer og utvikler oss gjennom å innovere og digitalisere tjenestene i kommunen. Våre dyktige og hardtarbeidende ansatte gjør hver dag en stor innsats for innbyggerne våre, så dette skal vi klare sammen, sier Inger Hegna.  

Stabil økonomi og drift 

Etter mange år med en krevende økonomi og høyt investeringsnivå har Arendal kommune opparbeidet seg mye lån. Med dagens rente, er dette en betydelig del av utgiftene for kommunen. For å redusere lånet og skape mer fleksibilitet og handlingsrom i fremtiden, har bystyret i 2023 vedtatt økonomiske handlingsregler. Disse har fokus på:  
•    Å redusere veksten i lånegjeld  
•    Skape positivt nettodriftsresultat 
•    Øke disposisjonsfondet

For å nå dette har det vært nødvendig med reduksjon og innstramming både i drift og investering.  
- Dette har vært krevende, samtidig som vi ser at det har positiv effekt for tjenestene og innbyggerne våre på lang sikt. Vi har dessverre ikke noe valg, vi må tilbake på rett kurs, sier kommunedirektør Inger Hegna.  

Til tross for innsparingstiltak er det en økning i sektorenes rammer fra 2023 til 2024, og med større fleksibilitet gjennom rammestyringen forventes det at det skal være tilstrekkelig med midler for planlagte aktiviteter.

Fakta fra handlings- og økonomiplanen

Antall innbyggere: 46 000 
Antall ansatte i Arendal kommune: 3 500 
Kommunens totale inntektsramme: 4,4 milliarder kroner 
Lånegjeld pr. 1.1.24:  5,2 milliarder kroner 
Positivt netto driftsresultat i 2024: 18,7 millioner kroner