Øyna, sti

Varsel om oppstart av planarbeid for Øyna. Formålet er sti og bro til Gåsholmen. Forslaget tar også med deler av eksisterende stinett. Frist for merknader er 3. mai.

Formål

Kommunen har startet planarbeid for å gjennomføre eksisterende reguleringsplan for Øyna, med tanke på å få tilgang til rekreasjon på Gåsholmen. Planen skal også ta med deler av eksisterende sti-nett. Arbeidet er bestilt av Arendal kommuneplanutvalg.

Område

Planområdet på land er regulert i planen Øyna, etter lov av 1965, til friområder; park, turvei, lekeplass og byggeområder; hytter. Friområdene ble aldri overtatt av kommunen, og planen ble dermed ikke gjennomført. Gåsholmen er uregulert, avsatt til LNF; landbruks-, natur- og friluftsformål. Planarbeidet varsles iht. pbl. §§ 12-1 og -8.

Det er vurdert konsekvensutredning, men er konkludert med at planen ikke faller innunder vilkårene for slik utredning. Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader/frist

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 3. mai 2019 til_
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Informasjon

Har du spørsmål til oppstartsmeldingen ta kontakt med: Nina Blomberg-Carlsen, tlf. 3701 3814, e-post nina.blomberg-carlsen@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?