Østensbuskogen boligområde

Varsel om oppstart av planarbeid. Formålet er boliger. Frist for merknader er 31. august.

På vegne av Arendal eiendom KF varsles det oppstart av planarbeid med forslag til detaljreguleringsplan for Østensbuskogen boligområde på Myra i Arendal kommune, jf. pbl §§ 12-3 og -8. Tiltakshaver er Arendal eiendom.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligfelt med omkring 200 boenheter innenfor gnr. 445/bnr. 61. Det skal tilrettelegges for en variert boligtypologi.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader/frist

Har du merknader, opplysninger eller annet som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes de som innspill til planarbeidet innen onsdag 31. august 2022 til: simon.ludvigsen@henninglarsen.com