Oppstart av planarbeid – revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2027

Forslag til planprogram er nå ute til høring og frist for innspill er 31. mars. 

Publisert av Camilla Cole. Sist endret 03.02.2017
  • Hvor skal vi bo og arbeide i framtidens Arendal?
  • Hvordan kan vi utvikle nye boområder uten bilavhengighet?
  • Hvordan sikrer vi videreutvikling av eksisterende boområder i hele kommunen?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere går og sykler?
  • Hvordan få til spennende boligprosjekter for barnefamilier nært inntil skolene våre? 
  • Hvordan skal vi utvikle attraktive lokalsentre med tilbud om boliger, sosiale møteplasser og nærhet til butikk, service og offentlige tilbud? 
  • Hvilke friluftslivsområder er de viktigste å sikre mot utbygging?
  • Hvordan ivareta allmennhetens interesser i kystsonen?
  • Hva sikrer jordverninteressene best?
Kommuneplanutvalget foreslår en strategi om «Nærhet til alt» og at 80 % av veksten skal komme i Arendal sentrum og noen prioriterte lokalsentra. Det foreslås også markagrenser. Fortetting og transformasjon framfor å ta i bruk jomfruelig mark er en annen strategi, men med kvalitet og hensyn til kulturmiljø, natur og landskap. Forslaget til planprogram ble behandlet i kommuneplanutvalget 25. januar. 
 

Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn med frist for merknader til 31. mars 2017. Det er samme frist for å komme med konkrete arealplaninnspill om bruk eller vern av areal. Det er laget et veiledningshefte for dette.

Forslag til planprogram, veiledning til arealplaninnspill og saksframstilling legges også ut til gjennomsyn på Arendal bibliotek og på servicesenteret i Arendal rådhus.


Innspill sendes til: 

Arendal kommune
Rådmannens stab
Postboks 123, 4891 Grimstad
E-postadresse: postmottak@arendal.kommune.no
 

Les mer om arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Fant du det du lette etter?