Natvigveien 156

Bystyret vedtok i møtet 15. desember nevnte detaljplan. Formålet er tilrettelegging for boliger. Klagefrist 03. februar.

Arendal bystyre har i bystyremøtemøtet 15. desember 2022, PS 22/29 vedtatt reguleringsplan for Natvigveien 156, iht. pbl.  § 12-12. Reguleringsplanene er endelig. 

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for fire eneboliger med tilhørende infrastruktur, private og felles uteoppholdsareal.

Klage/innløsning og erstatning/frist 03. februar

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig. 

Send klage pr. epost

postmottak@arendal.kommune.no

Send klage pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.